Under 2020 fick 2,7 miljoner människor i EU en cancerdiagnos och 1,3 miljoner avled av cancer, däribland 2 000 barn och unga. Om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder nu väntas cancerfallen öka med 24 % fram till 2035 och därmed bli den vanligaste dödsorsaken i EU.

EU:s plan mot cancer kommer att ha en budget på 4 miljarder euro, varav 1,25 miljarder euro från det kommande programmet EU för hälsa.

I fokus

Rädda liv genom varaktiga förebyggande åtgärder

Cirka 40 % av cancerfallen går att förebygga: effektiva förebyggande strategier kan förebygga sjukdom, rädda liv och minska lidandet.

woman jogging

Tillsammans kan vi i EU arbeta för

 • en rök- och snusfri generation – högst 5 % av befolkningen bör använda tobaksvaror vid 2040
 • minskad skadlig alkoholkonsumtion i linje med FN:s mål för hållbar utveckling (relativ minskning med minst 10 % av den skadliga alkoholkonsumtionen till 2025) och minska ungdomarnas exponering för alkoholreklam
 • minskade miljöföroreningar genom att EU:s luftkvalitetnormer anpassas till Världshälsoorganisationens riktlinjer och minskad exponering för cancerframkallande ämnen och strålning
 • ökad kunskap och hälsokompetens för att främja en hälsosammare livsstil

Förbättrad tidig upptäckt av cancer

Tidig upptäckt genom screening kan rädda liv. Men ojämlikheten mellan EU-länderna finns envist kvar.

Antalet personer i riskgrupper som testas skiljer sig åt mellan EU-länderna. Det varierar mellan

 • 6 % och 90 % för bröstcancer
 • 25 % och 80 % för livmoderhalscancer.

Lika tillgång till diagnos och behandling

woman mri scan

Alla bör ha samma rätt till vård, diagnos och behandling av hög kvalitet, samma tillgång till läkemedel och samma hopp om att överleva, oavsett var vi bor.

Men överlevnaden efter en bröstcancerbehandling varierar med 20 % mellan länderna och 5-årsöverlevnaden efter tjock- och ändtarmscancer varierar mellan 49 % och 68 %.

EU:s plan mot cancer omfattar en EU-plattform för att förbättra tillgången till cancerläkemedel och stöd till vårdpersonal som arbetar med cancersjukdomar i form av ett samlat utbildningsprogram för olika specialistområdena.

Bättre livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare

Det tros finnas drygt 12 miljoner personer som överlevt cancer i EU, varav cirka 300 000 är barn, tack vare framstegen med tidig upptäckt, effektiva behandlingar och allmän vård.

 • Tack vare bättre tidig upptäckt, effektiva behandlingsmetoder och allmän vård finns det uppskattningsvis drygt 12 miljoner canceröverlevare i EU, varav 300 000 har överlevt olika former av barncancer

Det är visserligen ett skäl till optimism, men det krävs också bra eftervård, tillgång till socialt skydd och likvärdig tillgång till finansiella tjänster, till exempel försäkringar.

Flaggskeppsinitiativ

 • Cancer plan research icon

  Kunskapscentrum om cancer

 • Cancer plan digitalisation icon

  EU-initiativ för bilddiagnostik för cancer

 • Cancer plan detection icon

  Utrota cancerformer som orsakas av hpv

 • cancer detection

  EU-program för cancerscreening

 • Cancer centers icon

  EU-nätverk för nationella cancercentrum

 • cancer diagnosis

  Diagnos och behandling av cancer för alla

 • cancer research

  EU-initiativ för cancerförståelse

 • better life for cancer patients

  Initiativ för ett bättre liv för cancerpatienter

 • cancer inequalities

  Register över cancerojämlikhet

 • helping children with cancer

  Initiativ för hjälp till barn med cancer

Aktuellt

Dokument