Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
LV Kosmētikas līdzekļu radītās nevēlamās ietekmes cēlonības novērtējums - 1. pielikums - Vadlīnijas ziņošanai par būtisku nevēlamu ietekmi Download native rendition (210.897) Download PDF rendition (212.248)
LT Nepageidaujamo poveikio, atsirandančio dėl kosmetikos gaminių, priežastinio ryšio vertinimas - 1 priedas - Pranešimų apie rimtą nepageidaujamą poveikį gairės Download native rendition (207.844) Download PDF rendition (209.188)
CS Posouzení příčinné souvislosti nežádoucích účinků kosmetických přípravků - Příloha 1 - Pokyny k ohlašování závažných nežádoucích účinků Download native rendition (226.832) Download PDF rendition (228.19)
HR Procjena uzročnosti neželjenih posljedica uzrokovanih kozmetičkim proizvodima - Prilog 1. - Ozbiljne neželjene posljedice Download native rendition (185.953) Download PDF rendition (187.348)
SL Ocena vzrokov neželenih učinkov kozmetičnih izdelkov - Priloga 1 - Smernice za poročanje o resnih neželenih učinkih Download native rendition (183.964) Download PDF rendition (185.317)
SK Posúdenie kauzality nežiaducich účinkov vyvolaných kozmetickými výrobkami - Príloha 1 - Usmernenie k hláseniam závažných nežiaducich účinkov Download native rendition (193.056) Download PDF rendition (194.402)
DA Kausalitetsvurdering af kosmetiske produkters uønskede virkninger - Bilag 1 - Retningslinjer for indberetning af alvorlige uønskede virkninger Download native rendition (60.096) Download PDF rendition (61.438)
RO Evaluarea cauzalității în cazul efectelor nedorite cauzate de produsele cosmetice - Anexa 1 - Orientări privind raportarea efectelor nedorite grave (ENG) Download native rendition (188.526) Download PDF rendition (189.879)
IT Valutazione del nesso di causalità degli effetti indesiderabili provocati dai prodotti cosmetici - Allegato 1 - Linee guida per la comunicazione di effetti indesiderabili gravi (EIG) Download native rendition (60.411) Download PDF rendition (61.753)
MT Valutazzjoni tal-kawżalità tal-effetti mhux mixtieqa kkawżati minn prodotti kożmetiċi - Anness 1 - Linji gwida għar-rappurtar tal-SUE (effetti serji mhux mixtieqa) Download native rendition (208.967) Download PDF rendition (210.317)
HU A kozmetikai termékek által okozott nemkívánatos hatások ok-okozati összefüggésének értékelése - 1. melléklet - A súlyos nemkívánatos hatások jelentésére vonatkozó iránymutatás Download native rendition (203.389) Download PDF rendition (204.743)
PT Avaliação da causalidade dos efeitos indesejáveis associados aos produtos cosméticos - Anexo 1 - Orientações para a comunicação de efeitos indesejáveis graves Download native rendition (46.48) Download PDF rendition (47.82)
PL Ocena związku przyczynowo-skutkowego dotycząca działań niepożądanych powodowanych przez produkty kosmetyczne - Załącznik 1 - Wytyczne w sprawie zgłaszania ciężkich działań niepożądanych Download native rendition (236.372) Download PDF rendition (237.729)
BG Оценка на причинността на нежеланите ефекти, причинени от козметични продукти - Приложение 1 - Насоки относно докладването на сериозните нежелани ефекти (СНЕ) Download native rendition (174.47) Download PDF rendition (175.837)
FR Imputabilité des effets indésirables liés aux produits cosmétiques - Annexe 1 - Lignes directrices pour la notification des effets indésirables graves (EIG) Download native rendition (56.929) Download PDF rendition (58.271)
SV Bedömning av orsakssamband för oönskade effekter av kosmetiska produkter - Bilaga 1 - Riktlinjer för rapportering av allvarliga oönskade effekter Download native rendition (43.866) Download PDF rendition (45.202)
EN Causality assessment of undesirable effects caused by cosmetic products – Annex 1 - Serious Undesirable Effects Reporting Guidelines Download native rendition (38.022) Download PDF rendition (42.143)
ET Põhjusliku seose olemasolu hindamine kosmeetikatoodete soovimatu mõju puhul - 1. lisa - Suunised tõsisest soovimatust mõjust teatamise kohta Download native rendition (58.109) Download PDF rendition (59.458)
ES Evaluación de la causalidad de los efectos no deseados provocados por productos cosméticos - Anexo 1 - Directrices para la comunicación de efectos graves no deseados Download native rendition (45.318) Download PDF rendition (46.637)
NL Causaliteitsbeoordeling van de ongewenste bijwerkingen van cosmetische producten - Bijlage 1 - Richtlijnen voor de rapportage van ernstige ongewenste bijwerkingen (EOB) Download native rendition (60.757) Download PDF rendition (62.096)
DE Kausalitätsbewertung unerwünschter Wirkungen, die durch kosmetische Mittel verursacht werden - Anhang 1 - Leitlinien für die Meldung von ernsten unerwünschten Wirkungen Download native rendition (63.055) Download PDF rendition (64.448)
EL Εκτιμηση τησ αιτιοτητασ τΩν ανεπιθυμητΩν ενεργειΩν που προκαλουν τα καλλυντικα προϊοντα - Παράρτημα 1 - Κατευθυντηριεσ γραμμεσ για την κοινοποιηση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (ΣΑΕ) Download native rendition (251.694) Download PDF rendition (253.033)
FI Kosmeettisten valmisteiden aiheuttamien ei-toivottujen vaikutusten syy-yhteyden arviointi - Liite 1 - Vakavista ei-toivotuista vaikutuksista ilmoittamista koskevat ohjeet Download native rendition (45) Download PDF rendition (46.348)