Klimat

Klimatförändringens konsekvenser

Klimatförändringarna påverkar hela världen. Polarisar smälter och havsnivån stiger. Vissa regioner drabbas oftare av stormar och skyfall medan andra drabbas av extrema värmeböljor och torka.

Effekterna väntas öka de kommande årtiondena.

Smältande isar och stigande havsnivåer

Isberg, Baffin Island, Kanada © Photodisc/DC Productions

När vatten värms upp utvidgas det. Den globala uppvärmningen medför också att glaciärer och polarisar smälter.

Kombinationen gör att havsnivån höjs, vilket i sin tur leder till översvämningar och erosion av kustområden och låglänta områden.

 

Extremt väder

Häftiga regn, värmeböljor och andra extrema väderförhållanden blir allt vanligare. Det kan leda till översvämningar, sämre vattenkvalitet eller brist på vatten i vissa regioner.

Så drabbas Europa

  • Södra och centrala Europa drabbas allt oftare av värmeböljor, skogsbränder och torka.
  • Medelhavsområdet blir allt torrare och ännu mer utsatt för torka och bränder.
  • Norra Europa får betydligt mer nederbörd och risken för översvämningar ökar.
  • Städerna, där fyra av fem invånare bor, drabbas av värmeböljor, översvämningar och stigande havsnivåer, men är ofta dåligt rustade för att hantera klimatförändringarna. 

Så drabbas utvecklingsländerna

Många fattiga länder hör till dem som drabbas hårdast. Människorna där är ofta starkt beroende av miljön och har sämst resurser för att hantera klimatförändringarna.

Hälsorisker

Klimatförändringen påverkar redan vår hälsa:

  • Man har konstaterat en ökning av antalet dödsfall på grund av värme i vissa regioner och en minskning av dödsfallen som beror på kyla i andra.
  • Vi ser redan förändringar i utbredningen av vissa vattenburna sjukdomar och smittbärare.

Samhällskostnader

Skador på egendom, infrastruktur och folkhälsan innebär stora kostnader för samhället och ekonomin.

Mellan 1980 och 2011 drabbades över 5,5 miljoner människor av översvämningar, som orsakade ekonomiska förluster på över 90 miljarder euro.

Sektorer som är väldigt beroende av viss temperatur och nederbörd, som jordbruk, skogsbruk, energi och turism, drabbas särskilt hårt.

Risker för vilda djur och växter

Klimatförändringarna sker så snabbt att många växt- och djurarter har svårt att klara sig.

Många arter, både land- och vattenlevande, har redan flyttat till nya platser. Vissa växt- och djurarter löper större risk att utrotas om jordens medeltemperatur fortsätter att stiga okontrollerat.