Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Do Ghuthsa san Eoraip

Is é atá sa suíomh Do Ghuthsa san Eoraip, atá faoi chúram an Choimisiúin Eorpaigh, tairseach trínar féidir leis an bpobal páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin agus aiseolas a thabhairt maidir le beartais an Aontais Eorpaigh ag gach céim den phróiseas ceaptha beartais.
Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún sa Chlár Oibre maidir le Rialáil Níos Fearr aird níos mó a thabhairt le linn an phróisis reachtaíochta ar thuairimí na saoránach agus páirtithe leasmhara eile – ón uair a mholtar píosa reachtaíochta áirithe a thabhairt isteach, go dtí ullmhú agus glacadh an togra reachtaigh agus le linn meastóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil sé á chur i bhfeidhm.

  • Ag tús an phróisis ullmhúcháin, is féidir aiseolas a thabhairt maidir le 'Treochláir' agus 'Measúnuithe Tionchair Tosaigh'.
  • Braitheann an cineál comhairliúcháin a dhéantar ar an gcineál togra atá ann – m.sh. comhairliúcháin atá dírithe ar shainghrúpaí ar leith nó comhairliúcháin phoiblí. Tugann na comhairliúcháin phoiblí deis don phobal a dtuairimí a thabhairt ar ghnéithe tábhachtacha de na measúnuithe tionchair a ghabhann leis na tograí atá á n-ullmhú ag an gCoimisiún agus de na meastóireachtaí agus na 'seiceálacha oiriúnachta' a dhéantar ar na beartais atá i bhfeidhm cheana. Maireann na comhairliúcháin phoiblí 12 sheachtain ar a laghad.
  • A luaithe a thagann deireadh leis an obair ullmhúcháin ar thogra reachtach nua, agus an dréacht a bheith glactha ag na Coimisinéirí, is féidir leis an bpobal tuairimí a thabhairt ar thograí an Choimisiúin.
  • Beidh an deis ann amach anseo aiseolas a thabhairt maidir leis na dréachtionstraimí tarmligthe agus ionstraimí tábhachtacha cur chun feidhme.

Má tá tuairimí agat faoin gcaoi ar féidir dlíthe an Aontais a dhéanamh níos éifeachtaí, is féidir leat iad a chur in iúl don Choimisiún aon uair is mian leat ach scéala a chur chugainn: Rómhaorlathas a laghdú – Cloisimis uait!

 

Má theastaíonn uait ríomhphost a fháil le heolas faoi threochláir, measúnuithe tionchair tosaigh agus/nó comhairliúcháin phoiblí nua, ní gá ach clárú ag ceann de na naisc seo a leanas:

 

An fáth nach bhfuil gach eolas ar fáil i ngach teanga

Tá an suíomh gréasáin seo ar fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh. Mar sin féin, má chliceálann tú ar naisc áirithe d'fhéadfadh sé go dtreorófaí thú chuig suíomhanna gréasáin eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh nach bhfuil fáil orthu, ar chúiseanna éagsúla, ach i dteangacha áirithe. Ní i gcónaí a fhoilsítear sna teangacha go léir doiciméid a bhaineann le comhairliúcháin atá dírithe ar shainghrúpaí ar leith.
Is féidir, áfach, aighneachtaí a chur isteach le linn comhairliúcháin, agus aiseolas a sheoladh, sna teangacha oifigiúla uile, ach amháin má tá sé luaite go sonrach sna doiciméid a bhaineann leis an gcomhairliúchán nach féidir sin a dhéanamh.