Aiseolas a thabhairt maidir le tionscnaimh ón gCoimisiún

Ina chlár oibre maidir le rialáil níos fearr, tá an Coimisiún ag tabhairt aird níos mó ar dhearcadh na saoránach agus na bpáirtithe leasmhara. Is é an aidhm atá leis sin go gcuirfear tograí fianaisebhunaithe i gcrích maidir le beartais agus dlíthe an Aontais a bheidh ag riar dá gcuid riachtanas. Ar an suíomh seo, is féidir leat do thuairimí a roinnt faoi na tionscnaimh ón gCoimisiún i gcéimeanna tábhachtacha den phróiseas ceaptha beartas agus reachtóireachta.

Amharc ar fhíseán gearr a mhíneoidh cad é mar a oibríonn sé

Cuardaigh gach tionscnamh

Smaointe tosaigh – Treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh

Is i ndoiciméid ar a dtugtar treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh a leagtar amach smaointe nua le haghaidh beartas agus reachtaíochta. I gcás dlíthe atá i bhfeidhm cheana, déantar sin i meastóireachtaí agus ‘seiceálacha oiriúnachta’. Is féidir leat aiseolas a thabhairt le linn tréimhse ceithre seachtaine.

Aiseolas a thabhairt maidir le treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh

Fianaise a bhailiú – Comhairliúcháin phoiblí

I gcomhairliúcháin phoiblí is féidir leat do thuairimí a thabhairt faoi raon feidhme, tosaíochtaí agus breisluach bearta de chuid an Aontais Eorpaigh maidir le tionscnaimh nua, nó faoi mheastóireachtaí ar bheartais agus dlíthe atá ann cheana. Cuirtear an comhairliúchán i gcrích trí cheistneoirí saincheaptha. Bíonn na comhairliúcháin phoiblí ar siúl ar feadh 12 sheachtain chun freagraí a fháil ón bpobal.

Páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí

Tograí reachtacha – ionchur a sholáthar sula mbeidh an dlí críochnaitheach

Nuair a bheidh leagan críochnaitheach den togra ullmhaithe ag an gCoimisiún agus curtha faoi bhráid na Parlaiminte agus na Comhairle, beidh deis eile agat aiseolas a thabhairt. Beidh tréimhse 8 seachtaine ann chun aiseolas a bhailiú maidir le tograí ón gCoimisiún agus, ina dhiaidh sin, cuirfear na haighneachtaí ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

Aiseolas a thabhairt maidir le tograí reachtacha ón gCoimisiún

Rialacha teicniúla nó nuashonraithe – dréachtghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme

In amanna, tá forálacha sonracha i ndlíthe an Aontais a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle lena gceadaítear don Choimisiún:

  • gnéithe neamhriachtanacha de na dlíthe sin a leasú nó a fhorlíonadh. Is le ‘gníomhartha tarmligthe’ a dhéantar sin.
  • na coinníollacha a shonrú faoina gcuirfear chun feidhme na dlíthe reatha ar an dóigh chéanna ar fud an Aontais Eorpaigh. Tugtar ‘gníomhartha cur chun feidhme’ ar na rialacha sin.

Beidh tréimhse 4 seachtaine ann chun aiseolas a bhailiú maidir le gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme.

Aiseolas a thabhairt maidir le gníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe

Dlíthe atá i bhfeidhm cheana a shimpliú agus a fheabhsú – Rómhaorlathas a laghdú

Is féidir do thuairimí a thabhairt, aon uair is áil leat é, maidir leis an gcaoi ar féidir na dlíthe atá ann cheana a shimpliú agus a fheabhsú chun iad a dhéanamh níos éifeachtaí agus an t-ualach rialála a laghdú. Is féidir go ndéanfar do mholtaí a athbhreithniú faoi chuimse Ardán REFIT agus go léireofar iad ina gcuid moltaí.

Roinn do thuairimí linn faoin gcaoi is fearr le córas rialála an Aontais a shimpliú

Rialacha aiseolais

Chun aiseolas a thabhairt, caithfidh tú cuntas 'EU Login' a chruthú (cliceáil ar an gcnaipe 'Cláraigh' ar leathanach gréasáin an tionscnaimh atá i gceist). Is féidir cuntas meáin shóisialta a úsáid freisin.

Seachas freagraí ar chomhairliúcháin phoiblí, foilseofar an t-aiseolas go léir láithreach bonn ar an suíomh seo chun gur féidir leat amharc ar thuairimí daoine eile. Dá bhrí sin, ní mór don aiseolas uile a thabharfar cloí le rialacha aiseolais agus mura ndéantar sin, féadfar é a bhaint.

Ar mhaithe le trédhearcacht, iarrtar ar gach eagraíocht, agus orthu siúd atá i mbun gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh tionchar a imirt ar phróisis chinnteoireachta an Aontais, a gcuid sonraí a chlárú i gClár Trédhearcachta an Aontais Eorpaigh sula dtabharfaidh siad aiseolas. 

Beartas teanga

Sa rannóg seo cuireann an Coimisiún eolas ar fáil ina oiread de theangacha oifigiúla an Aontais agus is féidir. Cuirimid ar fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais ar a laghad an buneolas a chuireann síos ar thionscnaimh, e.g. teidil agus achoimrí. I gcásanna áirithe, ní bhíonn eolas mionsonraithe ar fáil ach in aon teanga amháin nó i roinnt teangacha. Mar sin féin, is féidir leat do chuid aiseolais a thabhairt in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais i gcónaí.

Bíonn ceistneoirí comhairliúcháin phoiblí ar fáil sa Bhéarla, sa Fhraincis agus sa Ghearmáinis ar a laghad, agus is minic iad ar fáil i dteangacha oifigiúla eile. Maidir le ceistneoirí a ghabhann le comhairliúcháin phoiblí faoi thionscnaimh nua atá liostaithe i gclár oibre an Choimisiúin, is iondúil go mbíonn siad ar fáil in 23 theanga oifigiúla de chuid an Aontais. Agus tú ar leathanach ar a bhfuil ceistneoir, bain úsáid as an roghnóir teanga ag barr an leathanaigh chun an teanga a athrú.

Tuilleadh eolais faoi bheartas teanga an tsuímh ghréasáin seo

Cuardaigh tionscnaimh

Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar thionscnamh ar go leor bealaí, lena n-áirítear cuardach a dhéanamh de réir ábhair, cineáil nó dáta.  Cliceáil ar thionscnamh lena fheiceáil an bhfuil tréimhse aiseolais oscailte do chéim ar bith a bhaineann leis.

Cuardaigh gach tionscnamh

Liostáil chun nótaí a fháil

Is féidir leat fógra ríomhphoist a fháil nuair a chuirfear tionscnaimh nua isteach a bhaineann le hábhair a bhfuil spéis agat iontu nó is féidir leat na forbairtí atáthar a dhéanamh ar thionscnaimh leithleacha a leanúint.
Ní bhfaighidh tú níos mó ná ríomhphost amháin in aghaidh an lae agus is féidir leat do roghanna clárúcháin a bhainistiú aon uair is áil leat.

Logáil isteach / Cláraigh

Tionscnaimh is déanaí