Kruimelpad

Additional tools

Air

Lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU

Effectieve normen voor de veiligheid van de luchtvaart in Europa hebben ervoor gezorgd dat onze veiligheidsreputatie tot de beste in de wereld behoort. Terwijl de Europese Unie en haar lidstaten samenwerken met veiligheidsautoriteiten in andere landen om de veiligheidsnormen in de wereld te verbeteren, zijn er nog steeds enkele maatschappijen die het noodzakelijke veiligheidsniveau niet halen.

Om de veiligheid in Europa verder te verbeteren, besliste de Europese Commissie – in samenspraak met de luchtvaartinspectiediensten in de verschillende lidstaten – om luchtvaartmaatschappijen waarvan werd aangetoond dat ze niet veilig zijn, niet langer te laten opereren binnen het Europese luchtruim.

Deze luchtvaartmaatschappijen worden in het document hieronder opgesomd. De eerste lijst omvat alle luchtvaartmaatschappijen die een exploitatieverbod kregen in Europa. De tweede lijst omvat luchtvaartmaatschappijen die enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen opereren in Europa.

Deze lijsten zullen regelmatig worden geactualiseerd en openbaar gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie , waarin ze zijn opgenomen als bijlagen A en B bij de verordening van de Commissie. Alvorens iets te ondernemen op basis van de informatie in deze lijsten dienen alle gebruikers er zeker van te zijn dat ze over de meest actuele versie beschikken.

 

JURIDISCHE MEDEDELING

De burgerluchtvaartinspectiediensten van de lidstaten van de Europese Unie zijn slechts in staat vliegtuigen te inspecteren van maatschappijen die vluchten exploiteren naar en van luchthavens in de Unie. Gezien de willekeurige aard van dergelijke inspecties kunnen onmogelijk alle vliegtuigen die op elke luchthaven van de Unie landen, worden gecontroleerd. Dat een luchtvaartmaatschappij niet op de communautaire lijst voorkomt, betekent daarom niet automatisch dat deze maatschappij aan de toepasselijke veiligheidsnormen voldoet.

Wanneer een luchtvaartmaatschappij die thans op de communautaire lijst voorkomt, van mening is dat zij in overeenstemming is met de noodzakelijke technische onderdelen en voorwaarden die door de desbetreffende internationale veiligheidsnormen zijn voorgeschreven, kan zij de Commissie verzoeken een procedure te beginnen om van de lijst te worden geschrapt.

Er is alles in het werk gesteld om de precieze identiteit te controleren van alle op de communautaire lijst voorkomende luchtvaartmaatschappijen, met name door het opnemen van de door de ICAO aan elke maatschappij toegekende specifieke (en unieke) lettercodes, het land waar het certificaat is toegekend en het nummer van het "air operator certificate" (of de exploitatievergunning). Niettemin is een absolute controle niet in alle gevallen mogelijk geweest, als gevolg van een totaal ontbreken van gegevens over enkele luchtvaartmaatschappijen die mogelijk op de grens, of volledig buiten de grens van het erkende internationale luchtvaartregime opereren. Het kan daarom niet worden uitgesloten, dat er maatschappijen zijn die te goeder trouw onder dezelfde handelsnaam werkzaam zijn als een van de in de communautaire lijst opgenomen luchtvaartmaatschappijen.