Sti

Additional tools

Air

Liste over luftfartsselskaber med driftsforbud i EU

Europa har med sine effektive standarder for luftfartssikkerhed opnået et sikkerhedsniveau blandt verdens højeste. Medens EU og medlemsstaterne samarbejder med andre landes sikkerhedsmyndigheder om at hæve sikkerhedsstandarderne verden over, opererer nogle luftfartsselskaber dog stadig på betingelser, der ikke opfylder essentielle sikkerhedskrav.

Med henblik på yderligere at forbedre sikkerheden i Europa har Europa-Kommissionen ― i samråd med medlemsstaternes myndigheder for luftfartssikkerhed ― besluttet at forbyde luftfartsselskaber, der betragtes som usikre, at operere i europæisk luftrum.

Disse er opført i dokumentet herunder. På den første liste findes alle luftfartsselskaber, som har fået forbud mod at operere i Europa. Den anden liste omfatter luftfartsselskaber, hvis flyvning i Europa er underlagt bestemte restriktioner.

Listerne ajourføres jævnligt og offentliggøres i Den Europæiske Unions Officielle Tidende , hvor de medtages som bilag A og B i Kommissionens forordning. Forud for enhver eventuel handling på grundlag af oplysningerne i disse lister bør man sikre sig, at man har de nyeste versioner.

 

JURIDISK MEDDELELSE

De civile luftfartsmyndigheder i medlemsstaterne i Den Europæiske Union kan udelukkende inspicere luftfartøjer tilhørende luftfartsselskaber, der foretager flyvninger til og fra EU-lufthavne. Da sådanne inspektioner foretages stikprøvevis, er det ikke muligt at kontrollere alle luftfartøjer, som lander i hver lufthavn i EU. Hvis et luftfartsselskab ikke er opført på fællesskabslisten, betyder det derfor ikke nødvendigvis, at det opfylder de gældende sikkerhedsstandarder.

Når et luftfartsselskab, som på et givet tidspunkt er opført på fællesskabslisten, selv mener, at det opfylder de nødvendige tekniske elementer og krav i henhold til de gældende internationale sikkerhedsstandarder, kan selskabet anmode Kommissionen om at indlede proceduren for at få det slettet af listen.

Der er gjort alle mulige bestræbelser for at fastslå den nøjagtige identitet af alle luftfartsselskaber på fællesskabslisten - nemlig ved inddragelse af de særlige (og unikke) bogstavkoder, som hvert luftfartselskab har fået tildelt af ICAO, selskabets certificeringsstatus og AOC-nummer (luftfartscertifikatnummer). Imidlertid har det ikke i alle tilfælde været muligt fastslå den nøjagtige identitet, fordi der slet ikke har foreligget nogen oplysninger om visse luftfartsselskaber, der muligvis opererer på kanten af - eller helt uden for - det anerkendte internationale luftfartsregi. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan være selskaber, der opererer i god tro under det samme firmanavn som et selskab på fællesskabslisten.