Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Bezpe?nosť potravín v Európe
grafický prvok Home
grafický prvok Pozadie
grafický prvok Sledovateľnosť
grafický prvok Kontrola kvality
grafický prvok Mikrobiológia
grafický prvok Budúce ?innosti
grafický prvok Ďalšie informácie
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Pozadie

Bezpe?nosť potravín zaujíma popredné miesto vo výskume

V sú?asnosti máme v Európe šťastie. V priebehu generácií sa naša strava stala pestrejšou a rozmanitejšou s prvkami a pokrmami z celého kontinentu a celého sveta. Jedlo na našom tanieri nebolo nikdy bezpe?nejšie s technologicky špi?kovými nástrojmi kontroly kvality, ktoré dopĺňajú prísne európske a národné právne predpisy.

V posledných rokoch však séria hrozieb - vrátane choroby šialených kráv (BSE), dioxínov a salmonelózy - v oblasti potravín vzbudila pozornosť verejnosti a otriasla dôverou spotrebiteľov. Odvtedy Európska únia tvrdo pracuje na opätovnom získaní spotrebiteľskej dôvery a na ochrane verejného zdravia.

Dôvera v potravinový reťazec

EÚ a jej ?lenské štáty sa zaru?ili, že potraviny, ktoré konzumujú ob?ania Európy, sú tak bezpe?né a zdravé, ako sa len dá. Vyžaduje si to holistický prístup, ktorý zahŕňa kompletný potravinový reťazec ‘od stola k farme’.

Vyžaduje si to ú?innú a výkonnú nadnárodnú vedeckú a legislatívnu spoluprácu. Dá sa povedať, že kvalita a bezpe?nosť prerástli do významného odvetvia v európskom výskume a produkcii potravín. Ide o jednu zo siedmich tematických priorít sú?asného 6. rámcového programu EÚ (FP6 2002-2006), ktorá sa má stať dôležitou sú?asťou nasledujúceho 7. rámcového programu (FP7 2007-2013).

Tento prospekt predstavuje niektoré z dôležitých výskumov, ktoré EÚ finan?ne podporuje v tejto mimoriadne dôležitej oblasti.

Potraviny na zamyslenie v rozšírenej EÚ

  • Po?et obyvateľov EÚ vzrástol z 380 miliónov na 454 miliónov.
  • Po?et farmárov sa zvýšil o 10 miliónov a dosahuje 17 miliónov.
  • Európsky potravinový priemysel a priemysel nápojov má ro?ný obrat okolo 800 miliárd eur a zamestnáva 4,1 milióna osôb.
  • Európske domácnosti minú na potraviny približne 13% svojich priemerných výdavkov.
  • Šiesty rámcový program EÚ (FP6) investuje 750 miliónov eur do výskumu kvality a bezpe?nosti potravín.
Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafický prvok