Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi.

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Investície z EFRR sa zameriavajú na niekoľko kľúčových prioritných oblastí. Tento prístup je známy ako "tematická koncentrácia":

 • inovácie a výskum,
 • digitálna agenda,
 • podpora malých a stredných podnikov (MSP),
 • nízkouhlíkové hospodárstvo.

Množstvo zdrojov EFRR priradených k týmto prioritám bude závisieť od kategórie regiónu.

 • V rozvinutejších regiónoch sa musí zameriavať na najmenej dve z týchto priorít minimálne 80 % prostriedkov.
 • V prechodných regiónoch sa musí takto zameriavať 60 % prostriedkov.
 • V menej rozvinutých regiónoch ide o 50 %.

Navyše musia byť určité zdroje EFRR smerované priamo na projekty nízkouhlíkového hospodárstva:

 • rozvinutejšie regióny: 20%;
 • prechodné regióny: 15 % a
 • menej rozvinuté regióny: 12%.

Európska územná spolupráca

Do štyroch prioritných oblastí uvedených vyššie bude koncentrovaných najmenej 80 % prostriedkov z programov Európskej územnej spolupráce.

Špecifické územné charakteristiky

EFRR taktiež venuje osobitnú pozornosť špecifickým územným charakteristikám. Účelom opatrení EFRR je zmierňovanie hospodárskych, ekologických a sociálnych problémov v mestských oblastiach, s osobitnou pozornosťou venovanou trvalo udržateľnému rozvoju miest. Prostredníctvom "integrovaných činností" spravovaných mestami je vyčlenených ako rezerva pre túto oblasť minimálne 5 % zdrojov EFRR.

Oblasti, ktoré sú prirodzene znevýhodnené z geografického hľadiska (vzdialené, horské či riedko osídlené oblasti), majú výhodu zvláštneho zaobchádzania. Nakoniec, najvzdialenejšie oblasti taktiež využívajú zvláštnu podporu z EFRR, ktorá je zacielená na možné nevýhody spôsobené ich odľahlosťou.