Navigation path

Zoeken

Loading...
 • pdf
  Slide 1

  05 sep 2014 -
  Landbouw en Plattelandsontwikkeling Het GLB tot 2020 Politiek akkoord DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling Europese Commissie Overzicht 1. Het GLB-hervormingsproces 2. Beleidsuitdagingen en –doelstellingen 3. De GLB-besluiten in detail 4. En vervolgens? 2 1. Het GLB-hervormingsproces 3 Waar staan we met de hervorming van het GLB? 4 12 april – 11 june 2010 Publiek debat (EU-burgers en organisaties
 • pdf
  2014_nl

  01 aug 2014 -
  7 L ANDB OUW Het landbouwbeleid van de EU bestaat uit afzetsteun, inkomenssteun en plattelandsontwikkeling. Die drie aspecten staan niet los van elkaar, en om de landbouw duurzaam te houden moeten ze ook samen worden aangepakt. Wat de afzetsteun betreft, is het van belang dat de landbouw weers- en klimaatafhankelijker is dan vele andere sectoren. Bovendien kan de sector nooit onmiddellijk reageren op
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  moet bieden met de nationale 11 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487). NL 13 NL omstandigheden rekening te houden en dat op de synergie
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1460 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen NL 2 NL BIJLAGE I Tabel ter weergave
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  en bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven De lidstaten leggen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's de duur en de inhoud vast van de korte uitwisselingen op landbouw- en bosbouwbeheersniveau, alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Dergelijke programma's en bezoeken staan vooral in het teken van duurzame landbouw-
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  en betreffende natuurbeheer (PB L 215 van 30.7.1992, blz. 85). 23 Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80). NL 40 NL verzamelaanvragen in de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23). 17 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de NL 15 NL begrotingsjaar
 • pdf
  com2013-226_nl

  19 apr 2013 -
  NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.4.2013 COM(2013) 226 final 2013/0117 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) Nr. [.] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014
 • pdf
  2012_nl

  12 sep 2012 -
  Landbouw en Plattelandsontwikkeling Het gemeenschappelijk landbouwbeleid Een partnerschap tussen Europa en zijn landbouwers © Europese Commissie Woord vooraf Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) slaat een brug tussen een wereld die steeds verder verstedelijkt en een landbouw die van steeds groter strategisch belang wordt. Daarom heb ik voorgesteld om door middel van een vernieuwd gemeenschappelijk
 • pdf
  626_nl

  19 okt 2011 -
  inachtneming van een gemeenschappelijk kader meerjarenprogramma's opstellen en cofinancieren4. De opeenvolgende hervormingen van het GLB hebben ertoe geleid dat de producenten van inkomenssteun worden voorzien en de landbouw tegelijkertijd marktgerichter is geworden, dat de milieuvereisten beter in het beleid zijn geïntegreerd en dat meer steun wordt verleend voor plattelandsontwikkeling als geïntegreerd