Navigācijas ceļš

Ģenerāldirektorāta prezentācija
Uzdevumi
Struktūras shēma
Plašākai informācijai skatiet vietni "Finanšu plānošana un budžets", kas pieejama angļu, franču un vācu valodā.

Citi rīki

 Ģenerāldirektorāta prezentācija

Budžeta ģenerāldirektorāta uzdevums ir nodrošināt no budžeta lēmējinstitūcijas — Eiropas Parlamenta un Ministru Padomes — Savienības politiku īstenošanai vajadzīgos resursus, veicināt Kopienas līdzekļu pareizu pārvaldību un atskaitīties par apropriāciju izmantošanu. Tajā ir četri ģenerāldirektorāti, kas atrodas Briselē, un gandrīz 420 darbinieku.

Ģenerāldirektorāta uzdevums budžeta jomā ir pārvaldīt Kopienas izdevumus vidēja termiņa finanšu perspektīvā un vienlaikus nodrošināt, lai ikgadējā budžeta procedūra noritētu nevainojami, veicinot konstruktīvu dialogu starp iestādēm.

Lai gan budžeta ģenerāldirektorāts nenodarbojas ar apropriāciju pārvaldību, ko veic Komisijas struktūrvienības, tas ir atbildīgs par Kopienas pašu resursu iekasēšanu no dalībvalstīm, kuras finansē Savienības budžetu.

Ģenerāldirektorātā ietilpst arī Kopienas grāmatvedības departaments, kas sastāda Kopienas finanšu pārskatus (par Kopienas kontiem un Eiropas iestāžu konsolidētajiem kontiem).

Turklāt šis ģenerāldirektorāts izstrādā noteikumus, kas reglamentē Eiropas Savienības finanses, un ar konsultāciju un apmācību palīdzību veicina pareizu finanšu pārvaldību Komisijas departamentos. To darot, ģenerāldirektorātam ir izšķirīga loma administratīvās reformas procesā, kura mērķis ir panākt iestādē augstas kvalitātes publisko pārvaldi, kas palīdzēs iespējami efektīvi sasniegt uzdevumus, kuri tai uzticēti Līgumā.

DG Budget Management plan en

Kristalina Georgieva -  Vice-President, Budget & Human Resources Kristalina Georgieva
Priekšsēdētāja vietniece
Budžets un cilvēkresursi
Ģenerāldirektore budžeta jautājumos Nadja Kalvinjo Nadja Kalvinjo
Ģenerāldirektore budžeta jautājumos
fr fr en
Citas tīmekļa vietnes  

Multiannual Financial Framework 2014-2020

Jautājumi par Eiropu?

>