Namen delavnice je doprinesti k aktivaciji mladih. Mladim omogočiti razmislek o lastni participaciji v družbi, o tem, kako je ta povezana z aktivnim evropskim državljanstvom in raziskati različne oblike in opredelitve aktivnega evropskega državljanstva ter mlade s konkretnimi koraki spodbuditi k še bolj aktivnemu evropskemu državljanstvu v prihodnosti ter jih spodbuditi k razmisleku o različnih oblikah participacije in predvsem načinih aktivnega evropskega državljanstva.

Expected number of participants:

25