Изработка на рамка со лого од Европската младинска недела и онлајн кампања на темата "Shape it, move it, be it" од страна на информативниот центар ИНФО СЕГА Прилеп.

Expected number of participants:

50