Спортни дейности на открито за младежи на възраст между 15 и 29 години, организирано на състезателен принцип и имащо за цел да повиши както спортната култура на младите хора, така и знанията им по отношение на ценностите на Съвета на Европа.

Expected number of participants:

40