Дискусия с представители на младежки НПО от областта, младежки работници, партньори в различни дейности, местни власти, местни и регионални медии

Expected number of participants:

20