Podnikanie
Posledná kontrola: 02/09/2019

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v leteckej doprave EÚ sa uplatňujú:

Pod EÚ sa myslí 28 členských štátov EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko.) vrátane Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, ostrovov Réunion a Mayotte, Svätého Martina (Francúzskych Antíl), Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ako aj Islanden, Nórskoen a Švajčiarsko. Pod EÚ sa nemyslia Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy.

Let tam a let späť sa vždy považujú za dva samostatné lety, aj pokiaľ boli rezervované v rámci jednej rezervácie. Môže sa stať, že let prevádzkuje iná letecká spoločnosť (označuje sa aj ako prevádzkujúci letecký dopravca), ako tá, od ktorej ste si zakúpili letenku. V prípade výskytu problémov nesie zodpovednosť iba letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje. V prípade, keď si letecká spoločnosť prenajíma od inej leteckej spoločnosti lietadlá s posádkou, prevádzkovú zodpovednosť za let nesie v súlade s pravidlami EÚ (konkrétne nariadením 261/2004) tá letecká spoločnosť, ktorá si lietadlo prenajala.

Ako si uplatniť svoje práva?

Odmietnutie nástupu do lietadla

Nástup do lietadla možno odmietnuť v týchto prípadoch:

 • z dôvodov súvisiacich so zdravím, bezpečnosťou alebo ochranou pred protiprávnym konaním (ak ste napríklad leteckej spoločnosti vopred neoznámili závažný druh alergie), alebo ak nemáte potrebné cestovné doklady (viac informácií o  dokladoch, ktoré potrebujete pri cestovaní v rámci Európy)
 • ak ste v rámci spiatočnej letenky nevyužili cestu tam
 • ak ste nenastúpili na jeden z prípojných letov uvedených v rezervácií
 • ak nemáte potrebné doklady pre domáce zviera, ktoré s vami cestuje

Ak ste sa načas dostavili na odbavenie s platnou rezerváciou letu a cestovnými dokladmi a bol vám odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu alebo z prevádzkových dôvodov, a dobrovoľne sa nevzdáte svojho miesta, máte nárok na:

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Zrušenie letu

Pod zrušením letu sa myslia tieto situácie:

 • zrušil sa pôvodný letový poriadok a presunuli vás na iný plánovaný let
 • lietadlo síce odletelo, no bolo nútené vrátiť sa na letisko odletu a došlo k vášmu presunu na iný let
 • lietadlo doletelo na letisko, ktoré nie je konečnou destináciou, ktorú máte uvedenú na letenke, s výnimkou týchto prípadov:
  • akceptovali ste presmerovanie letu (za porovnateľných prepravných podmienok a v čo možno najskoršom termíne) na letisko vašej konečnej destinácie alebo inej destinácie, s ktorou ste súhlasili. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.
  • letisko príletu a letisko pôvodnej konečnej destinácie obsluhujú rovnaké mesto alebo región. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.

V prípade zrušenia letu máte nárok na náhradu výdavkov, presmerovanie alebo návrat, ako aj nárok na pomoc a právo na odškodnenie. Nárok na odškodnenie vzniká, ak vás o zrušení letu informovali menej ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu. Letecká spoločnosť má povinnosť preukázať, či vám bola poskytnutá informácia o zrušení letu a kedy sa tak stalo. Pokiaľ si túto povinnosť nesplní, môžete o ďalšiu pomoc požiadať vnútroštátny orgánpdfen vašej krajiny.

Nárok na odškodnenie nevzniká, ak prepravca preukáže, že k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení. Letecká spoločnosť musí túto skutočnosť preukázať napríklad poskytnutím výpisov z palubného denníka alebo zo správy o incidente. Letecký prepravca by tieto dôkazy mal predložiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva, ako aj dotknutým cestujúcim v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami o prístupe k dokumentom.

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Meškanie letu

V prípade meškania odletu máte nárok na pomoc, náhradu výdavkov a spiatočný let, v závislosti od dĺžky meškania a letovej vzdialenosti.

Ak ste do cieľovej destinácie dorazili s najmenej trojhodinovým meškaním, máte nárok na odškodnenie; výnimku predstavuje meškanie z dôvodu mimoriadnych okolností. Letecká spoločnosť musí túto skutočnosť preukázať napríklad poskytnutím výpisov z palubného denníka alebo zo správy o incidente. Letecký prepravca by tieto dôkazy mal predložiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva, ako aj dotknutým cestujúcim v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami o prístupe k dokumentom.

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Prekročenie kapacity rezervácií letu

Ak ste sa načas dostavili na odbavenie s platnou rezerváciou letu a cestovnými dokladmi a bol vám odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu alebo z prevádzkových dôvodov, a dobrovoľne sa nevzdáte svojho miesta, máte nárok na:

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Preradenie do vyššej alebo nižšej triedy

Ak dôjde k vášmu preradeniu do vyššej triedy, letecká spoločnosť od vás nemôže požadovať dodatočnú platbu.

Ak dôjde k vášmu preradeniu do nižšej triedy, máte nárok na náhradu istej časti ceny letenky v závislosti od letovej vzdialenosti:

a) 30 % v prípade letov do 1 500 km

b) 50 % v prípade letov v rámci EÚ nad 1 500 km (s výnimkou letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementmi) a v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km

c) 75 % v prípade letov, ktoré nepatria pod písmená a) ani b), vrátane letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departmentmi.

Ak máte na jednej letenke uvedené dva alebo viac na seba nadväzujúcich letov, náhrada sa nevyplatí za celú cestu, ale len za let , pri ktorom vás preradili do nižšej triedy. Náhrada výdavkov by sa mala vyplatiť do 7 dní.

Strata, poškodenie alebo meškanie batožiny

Odbavená batožina

Za stratu, poškodenie alebo meškanie odbavenej batožiny nesie zodpovednosť letecká spoločnosť a máte nárok na odškodnenie do výšky cca 1 300 EUR. Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade, že ku škode došlo z dôvodu kazu samotnej batožiny.

Príručná batožina

Ak došlo k poškodeniu príručnej batožiny, letecká spoločnosť nesie zodpovednosť len vtedy, ak toto poškodenie spôsobila.

Cestovné poistenie

V prípade, že máte v batožine drahé predmety, odporúča sa uzavrieť súkromné cestovné poistenie na zaistenie dostatočného poistného krytia počas cestovania. Ak si neželáte uzavrieť súkromné cestovné poistenie, môžete od svojej leteckej spoločnosti za poplatok žiadať zvýšenie maximálnej výšky odškodnenia (nad sumu 1 300 EUR). Túto skutočnosť treba leteckej spoločnosti vopred nahlásiť, a to najneskôr počas odbavovania.

Podanie sťažnosti

Sťažnosť z dôvodu straty alebo poškodenia batožiny treba leteckej spoločnosti zaslať písomne do 7 dní od straty, resp. do 21 dníod doručenia omeškanej batožiny. Na tento prípad neexistuje jednotný formulár.

Odškodnenie – odmietnutie nástupu do lietadla

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, by ste odškodnenie mali získať vždy.

Prípojný let – jedna rezervácia s jedným odbavením

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu, že letecká spoločnosť prevádzkujúca prípojný let usúdila, že na tento let nestihnete nastúpiť (keďže váš prvý let sa omeškal), je odškodnenie povinné.

Ak vám letecká spoločnosť ponúkne presmerovanie a do konečnej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, možno odškodnenie znížiť o 50 %.

Odškodnenie – zrušenie letu

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

Ak bol let zrušený, letecká spoločnosť vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 1. náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne
 2. presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne
 3. presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že letecký dopravca prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie.

 • Ak si vyberiete možnosť náhrady výdavkov na letenku, výška odškodnenia bude závisieť od typu letu.
 • Ak si vyberiete možnosť presmerovania, výška odškodnenia bude závisieť od typu letu a dĺžky meškania pri prílete do vašej konečnej destinácie po pôvodne plánovanom čase príletu.

Nemáte nárok na odškodnenie, ak:

 • upozornili vás viac ako 14 dní vopred
 • informovali vás 2 až 7 dní pred plánovaným odletom s ponukou presmerovania, ktoré by vám umožnilo:
  • odlet do 2 hodín pred pôvodne plánovaným časom odletu a
  • prílet do konečnej destinácie do 4 hodín po pôvodne plánovanom čase príletu
 • informovali vás do 7 dní pred plánovaným odletom s ponukou presmerovania, ktoré by vám umožnilo:
  • odlet do 1 hodiny pred pôvodne plánovaným časom odletu a
  • prílet do konečnej destinácie do 2 hodín po pôvodne plánovanom čase príletu

Ak vám letecká spoločnosť ponúkne presmerovanie a do konečnej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, možno odškodnenie znížiť o 50 %.

Na odbavovacom pulte na letisku, pri odbavovaní na samoobslužných zariadeniach, ako aj pri odbavovaní online sa musí na viditeľnom mieste nachádzať vytlačené alebo elektronické oznámenie o právach cestujúcich v leteckej doprave EÚ. V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, ako aj v prípade zrušenia letu, odletu s vyše dvojhodinovým meškaním alebo príletu do konečnej destinácie s dlhým meškaním je letecká spoločnosť povinná poskytnúť vám písomné upozornenie o pravidlách odškodnenia a pomoci.

Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení.

Odškodnenie – meškanie pri prílete

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

 • Ak ste do cieľovej destinácie dorazili s najmenej trojhodinovým meškaním, máte nárok na odškodnenie; výnimku predstavuje meškanie z dôvodu mimoriadnych okolností.
 • Ak ste zmeškali prípojný let na trase v rámci EÚ (alebo mimo EÚ, ak ide o let z krajiny EÚ), mali by ste mať nárok na odškodnenie, ak ste do konečnej destinácie doleteli s dlhším ako trojhodinovým meškaním. Nezáleží na tom, či je letecký dopravca, ktorý prevádzkuje prípojný let, z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ.
 • V prípade, že na cestu z krajiny mimo EÚ do konečnej destinácie v krajine EÚ využívate prestupné lety, z ktorých jeden prevádzkuje letecká spoločnosť z krajiny mimo EÚ a druhý letecká spoločnosť z EÚ, resp. oba prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ, a stane sa, že do konečnej destinácie doletíte s dlhým meškaním, nárok na odškodnenie vzniká iba v prípade letov, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť z EÚ.
 • Nárok na odškodnenie nevzniká, ak zmeškáte prípojné lety z dôvodu omeškania pri bezpečnostnej kontrole alebo nedodržíte čas nástupu do lietadla na prestupnom letisku.
 • V prípade, že prijmete ponuku na let na iné letisko, ako je uvedené v pôvodnej rezervácii, a daný let sa omešká, máte nárok na odškodnenie. Časom príletu používaným na výpočet meškania je čas príletu na letisko uvedené v pôvodnej rezervácii alebo do destinácie dohodnutej s leteckou spoločnosťou. Výdavky na prepravu medzi alternatívnym letiskom a letiskom uvedeným v pôvodnej rezervácii, resp. dohodnutou destináciou by mala znášať letecká spoločnosť.

Ak vám letecká spoločnosť ponúkne presmerovanie a do cieľovej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, odškodnenie sa môže znížiť o 50 %.

Odškodnenie – odmietnutie nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu

Suma v EUR

Vzdialenosť

250

1 500 km a menej

400

Nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

600

Viac ako 3 500 km

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla, by ste odškodnenie mali získať vždy.

Prípojný let – jedna rezervácia s jedným odbavením.

V prípade, že vám bol odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu, že letecká spoločnosť prevádzkujúca prípojný let usúdila, že na tento let nestihnete nastúpiť (keďže váš prvý let sa omeškal), je odškodnenie povinné.

Ak vám letecká spoločnosť ponúkne presmerovanie a do cieľovej destinácie priletíte s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním, odškodnenie sa môže znížiť o 50 %.

Pomoc v prípade odmietnutia nástupu do lietadla

Letecké spoločnosti by vám počas čakania mali ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť leteckej spoločnosti, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Letecké spoločnosti by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy. K povinne poskytovanej pomoci patrí:

 • občerstvenie
 • strava
 • ubytovanie (ak bola rezervácia letu presunutá na ďalší deň)
 • preprava na miesto ubytovania a návrat na letisko
 • 2 telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať stravu, občerstvenie atď., letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Pomoc v prípade zrušenia letu

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť leteckej spoločnosti, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Letecké spoločnosti by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy. K povinne poskytovanej pomoci patrí:

 • občerstvenie
 • strava
 • ubytovanie (ak bola rezervácia letu presunutá na ďalší deň)
 • preprava na miesto ubytovania a návrat na letisko
 • 2 telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať stravu, občerstvenie atď., letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Pomoc v prípade meškania pri odlete

Ak letecká spoločnosť predpokladá, že vaše lietadlo bude meškať už pri odlete, máte v závislosti od dĺžky čakania nárok na jedlo a občerstvenie a na 2 bezplatné telefonické hovory, emaily alebo faxy. To, odkedy máte na túto pomoc nárok, závisí od dĺžky meškania a vzdialenosti vášho letu:

 • najmenej dvojhodinové meškanie pri letoch do 1 500 km vrátane,
 • najmenej trojhodinové meškanie pri letoch v rámci EÚ dlhších než 1 500 km a pri všetkých ostatných letoch s dĺžkou od 1 500 do 3 000 km,
 • najmenej štvorhodinové meškanie pri všetkých ostatných letoch.

Ak k tomuto novému predpokladanému meškaniu dôjde najmenej deň po pôvodne plánovanom čase odletu, máte nárok na ubytovanie v hoteli a dopravu z letiska na miesto ubytovania a späť (ak potrebujete prenocovať). 

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť leteckej spoločnosti, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Letecké spoločnosti by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy.

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať jedlo a občerstvenie, letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a primerané výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Pomoc v prípade odmietnutia nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu

Letecká spoločnosť by vám počas čakania mala ponúknuť a poskytnúť bezplatnú pomoc. V prípade prerušenia letu by ste sa mali ohlásiť leteckej spoločnosti, aby hľadanie riešenia tejto situácie neostalo na vás. Letecké spoločnosti by mali okrem toho zabezpečiť, aby bolo v rámci možnosti prístupné ubytovanie pre osoby so zdravotným postihnutím a ich asistenčné psy. K povinne poskytovanej pomoci patrí:

 • občerstvenie
 • strava
 • ubytovanie (ak bola rezervácia letu presunutá na ďalší deň)
 • preprava na miesto ubytovania a návrat na letisko
 • 2 telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily

Ak vám nebola ponúknutá pomoc a museli ste si na vlastné náklady zaobstarať stravu, občerstvenie atď., letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť náhradu výdavkov za predpokladu, že išlo o potrebné, rozumné a vhodné výdavky. Na tento účel by ste si mali uschovať všetky účtenky. Nárok na pomoc máte len počas čakania na presmerovaný let do konečnej destinácie alebo na spiatočný let za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne.

V mimoriadnych prípadoch sa letecká spoločnosť môže rozhodnúť pomoc obmedziť či zamietnuť – napríklad vtedy, ak by jej poskytnutie spôsobilo ďalšie meškanie cestujúcim, ktorí čakajú na alternatívny alebo meškajúci let.

Náhrada výdavkov, presmerovanie alebo zmena rezervácie v prípade odmietnutia nástupu do lietadla

Letecká spoločnosť vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 1. náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne,
 2. presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne alebo
 3. presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že letecká spoločnosť prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie v závislosti od letovej vzdialenosti a dĺžky meškania po pôvodne plánovanom čase príletu.

 • Ak si letecká spoločnosť túto povinnosť nesplní a neponúkne vám presmerovanie alebo návrat za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne, je povinná vám nahradiť náklady na letenku.
 • Ak vám letecká spoločnosť neponúkne na výber medzi náhradou výdavkov a presmerovaním a jednostranne sa rozhodne nahradiť vám výdavky na pôvodnú letenku, máte nárok na dodatočnú náhradu cenového rozdielu medzi súčasnou a novou letenkou (za porovnateľných prepravných podmienok).
 • Ak ste si let tam a let späť rezervovali u dvoch rôznych leteckých spoločností a let tam sa zruší, nahradia sa iba náklady za zrušený let.

Ak let tam a let späť boli síce rezervované spolu, ale prevádzkujú ich rôzne letecké spoločnosti, vznikajú vám v prípade, že dôjde k zrušeniu letu tam, tieto nároky:

 • odškodnenie
 • výber medzi náhradou výdavkov na celú letenku (let tam aj let späť) alebo presmerovanie letu tam na iný let

Náhrada výdavkov, presmerovanie alebo zmena rezervácie v prípade zrušenia letu

Letecká spoločnosť vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 1. náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne
 2. presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne alebo
 3. presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že letecká spoločnosť prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie v závislosti od letovej vzdialenosti a dĺžky meškania po pôvodne plánovanom čase príletu.

 • Ak si letecká spoločnosť túto povinnosť nesplní a neponúkne vám presmerovanie alebo návrat za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne, je povinná vám nahradiť náklady na letenku.
 • Ak vám letecká spoločnosť neponúkne na výber medzi náhradou výdavkov a presmerovaním a jednostranne sa rozhodne nahradiť vám výdavky na pôvodnú letenku, máte nárok na dodatočnú náhradu cenového rozdielu medzi súčasnou a novou letenkou (za porovnateľných prepravných podmienok).
 • Ak ste si let tam a let späť rezervovali u dvoch rôznych leteckých spoločností a let tam sa zruší, nahradia sa iba náklady za zrušený let.

Ak let tam a let späť boli síce rezervované spolu, ale prevádzkujú ich rôzne letecké spoločnosti, vznikajú vám v prípade, že dôjde k zrušeniu letu tam, tieto nároky:

 • odškodnenie
 • výber medzi náhradou výdavkov na celú letenku (let tam aj let späť) alebo presmerovanie letu tam na iný let

Náhrada výdavkov a spiatočný let v prípade odletu s dlhým meškaním (päťhodinové a dlhšie meškanie)

V prípade päťhodinového a dlhšieho meškania odletu vám musí letecká spoločnosť poskytnúť náhradu výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, ponúknuť aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne.

Náhrada výdavkov, presmerovanie alebo zmena rezervácie v prípade odmietnutia nástupu do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu

Letecká spoločnosť vám musí jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 1. náhrada výdavkov na letenku a v prípade, že máte prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne
 2. presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne alebo
 3. presmerovanie v neskoršom termíne podľa vášho výberu za porovnateľných prepravných podmienok, pokiaľ sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Ak prijmete jednu z týchto troch možností, prestávate mať práva, ktoré sa vzťahujú na ostatné dve možnosti. To však neznamená, že letecká spoločnosť prestáva mať povinnosť poskytnúť vám odškodnenie v závislosti od letovej vzdialenosti a dĺžky meškania po pôvodne plánovanom čase príletu.

 • Ak si letecká spoločnosť túto povinnosť nesplní a neponúkne vám presmerovanie alebo návrat za porovnateľných prepravných podmienok v čo možno najskoršom termíne, je povinná vám nahradiť náklady na letenku.
 • Ak vám letecká spoločnosť neponúkne na výber medzi náhradou výdavkov a presmerovaním a jednostranne sa rozhodne nahradiť vám výdavky na pôvodnú letenku, máte nárok na dodatočnú náhradu cenového rozdielu medzi súčasnou a novou letenkou (za porovnateľných prepravných podmienok).
 • Ak ste si let tam a let späť rezervovali u dvoch rôznych leteckých spoločností a let tam sa zruší, nahradia sa iba náklady za zrušený let.

Ak let tam a let späť boli síce rezervované spolu, ale prevádzkujú ich rôzne letecké spoločnosti, vznikajú vám v prípade, že dôjde k zrušeniu letu tam, tieto nároky:

 • odškodnenie
 • výber medzi náhradou výdavkov na celú letenku (let tam aj let späť) alebo presmerovanie letu tam na iný let

Mimoriadne okolnosti – zrušenie letu

Mimoriadne okolnosti môžu spôsobiť jedno alebo viac zrušení letu alebo omeškaní príletu do konečnej destinácie. Za mimoriadne okolnosti sa okrem iného považujú rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky, nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká.

Za mimoriadne okolnosti sa nepovažuje o. i.:

 • väčšina technických problémov, ktoré sa zistili počas údržby lietadla alebo ktorého príčinou bola nedostatočná údržba lietadla
 • náraz mobilných nástupných schodíkov do lietadla

Štrajky, ktoré môžu mať vplyv na prevádzku leteckej spoločnosti, možno považovať za mimoriadne okolnosti. Na to, aby však bola letecká spoločnosť oslobodená od povinnosti zaplatiť odškodnenie, musí preukázať, že: i) medzi mimoriadnymi okolnosťami a meškaním alebo zrušením letu existuje súvislosť a ii) meškaniu alebo zrušeniu letu nebolo možné zabrániť ani v prípade, ak by sa prijali všetky primerané opatrenia.

Ak vám letecká spoločnosť neposkytne uspokojivé vysvetlenie, ďalšiu pomoc vám môže poskytnúť príslušný orgán vašej krajinypdfen .

Mimoriadne okolnosti – meškanie

Mimoriadne okolnosti môžu spôsobiť zrušenie jedného či viacerých letov alebo meškanie príletu jedného či viacerých letov do konečnej destinácie. Za mimoriadne okolnosti sa okrem iného považujú rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky, nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká.

Za mimoriadne okolnosti sa nepovažuje o. i.:

 • väčšina technických problémov, ktoré sa zistili počas údržby lietadla alebo ktorého príčinou bola nedostatočná údržba lietadla
 • náraz mobilných nástupných schodíkov do lietadla

Štrajky, ktoré môžu mať vplyv na prevádzku leteckej spoločnosti, možno považovať za mimoriadne okolnosti. Na to, aby však bola letecká spoločnosť oslobodená od povinnosti zaplatiť odškodnenie, musí preukázať, že: i) medzi mimoriadnymi okolnosťami a meškaním alebo zrušením letu existuje súvislosť a ii) meškaniu alebo zrušeniu letu nebolo možné zabrániť ani v prípade, ak by sa prijali všetky primerané opatrenia.

Ak vám letecká spoločnosť neposkytne uspokojivé vysvetlenie, ďalšiu pomoc vám môže poskytnúť príslušný orgán vašej krajinypdfen .

Ako si uplatniť svoje práva

Ak si myslíte, že vaše práva neboli dodržané, máte k dispozícii niekoľko foriem nápravy. Sťažnosť však treba vždy zaslať najprv leteckej spoločnosti.

Podanie sťažnosti leteckej spoločnosti

Sťažnosť treba zaslať najprv leteckej spoločnosti, a to buď pomocou formulára, ktorý vám poskytne príslušná letecká spoločnosť, alebo formulára EÚ týkajúceho sa práv cestujúcich v leteckej doprave[119 KB] .

Podanie sťažnosti vnútroštátnym orgánom

Ak letecká spoločnosť na vašu sťažnosť nereagovala v lehote dvoch mesiacov alebo ak ste dostali neuspokojivú odpoveď, môžete v rozumnej časovej lehote podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánupdfen v krajine, kde k tomuto porušeniu došlo. Vnútroštátny orgán vám poskytne právne nezáväzné stanovisko k spôsobu, ako by ste mali ďalej postupovať.

Využite subjekty alternatívneho riešenia sporov (ARS) alebo riešenie sporov online (RSO)

Váš spor by sa mohol dať vyriešiť formou mimosúdneho konania alebo v rámci alternatívneho riešenia sporov (ARS). Ak ste si cestovný lístok zakúpili online, možno sťažnosť podať cez platformu na riešenie sporov online (RSO)bg. ADR a RSO sú dostupné len osobám s pobytom v EÚ.

Riešenie súdnou cestou

Zvážiť môžete aj možnosť súdnej žaloby a podať žiadosť o odškodnenie podľa pravidiel EÚ pomocou európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V prípade letov medzi krajinami EÚ (prevádzkovanými jednou leteckou spoločnosťou) môžete žiadosť o odškodnenie podať buď na mieste odletu, alebo príletu.

Okrem toho možno vec predložiť súdu v krajine, v ktorej je letecká spoločnosť zaregistrovaná. Pre žaloby proti leteckej spoločnosti podané vnútroštátnemu súdu platia v jednotlivých členských štátoch EÚ lehoty zodpovedajúce vnútroštátnym pravidlám o premlčaní.

So žiadosťou o pomoc a poradenstvo v súvislosti s problémami týkajúcimi sa práv cestujúcich v leteckej doprave sa môžete obrátiť aj na svoje miestne európske spotrebiteľské centrumen.

Dôležité informácie pre cestujúcich, ktorí sa obracajú na agentúru prijímajúcu žiadosti: Oznámeniepdfen o príslušných právnych predpisoch EÚ o ochrane spotrebiteľov, trhu a údajov, ktoré sa uplatňujú na činnosti agentúr prijímajúcich žiadosti v súvislosti s nariadením č. 261/2004 o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: