Poslední kontrola: 07/05/2019

Financování z prostředků EU

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Evropská unie realizuje celou řadu programů financování. V závislosti na charakteru svého podnikání či projektu můžete o prostředky z těchto programů zažádat. Existují dva druhy financování: přímé a nepřímé.

Přímé financování

Rozdělování přímých finančních prostředků zajišťují orgány EU. K rozdělení těchto finančních prostředků se pak používají dva postupy – granty a zakázky. O granty a zakázky spravované Evropskou komisí se můžete ucházet na portálu věnovaném financování a nabídkámen

Granty

Granty se poskytují na konkrétní projekty, jež se týkají politických opatření EU, a to obvykle na základě veřejného oznámení – tzv. výzvy k předkládání návrhů.

Kdo má na finanční příspěvek nárok?

O grant můžete zažádat, pokud podnikáte nebo vaše organizace provozuje takovou činnost (spravujete podnikatelské sdružení, poskytujete poradenství či jiné služby podnikatelům apod.), v rámci které spravujete projekty, jež prosazují zájmy EU nebo přímo přispívají k provádění programu či politiky EU.

Zakázky

Veřejné zakázky vyhlašují instituce EU k zajištění svého fungování. Zadávají se na nákup zboží, služeb nebo na stavební práce. Tímto způsobem se například objednávají různé studie, zajišťuje se odborná příprava, pořádají se konference, pořizuje se informační či technické vybavení apod.

Nepřímé financování

Nepřímé financování, které spravují vnitrostátní a regionální orgány, tvoří téměř 80 % rozpočtu EU. Probíhá zejména prostřednictvím 5 velkých fondů, které spadají pod tzv. evropské strukturální a investiční fondyen.

Jedná se konkrétně o tyto fondy:

Jak zažádat o finanční prostředky

Obraťte se na příslušný regionální či celostátní úřad (tzv. řídicí orgán) v tom členském státě, ve kterém je vaše organizace zaregistrována.

Za financování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je odpovědné ministerstvo zemědělstvíen.

O prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu můžete zažádat prostřednictvím tzv. vnitrostátních kontaktních místpdfen .

Další informace o tom, jak financování z prostředků EU fungujeen.
 

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: