Mobilita a doprava

Vodiči z povolania

Únava a nedovolená rýchlosť sú častými príčinami nehôd u vodičov kamiónov, autobusov a služobných vozidiel. V priemyselne vyspelých krajinách sú dopravné nehody najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním.

Európsky parlament prijal návrh na modernizáciu odbornej prípravy vodičov z povolania

Kamión pri jazde na cesteEurópsky parlament odhlasoval dňa 13. marca 2018 prijatie pravidiel, ktoré majú zlepšiť požiadavky na odbornú prípravu vodičov z povolania.

Parlament prijal návrh vypracovaný Európskou komisiou, ktorého cieľom je zlepšiť normy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom úpravy pravidiel odbornej prípravy vodičov z povolania. Ide predovšetkým o toto:

 • modernizovať odbornú prípravu tak, aby sa dôraz kládol na bezpečnosť cestnej premávky, a to napríklad ochranou zraniteľných účastníkov cestnej premávky a používaním asistenčných systémov pre vodičov, optimalizáciou spotreby pohonných látok a zavádzaním nových technológií, ako napr. elektronického učenia sa;
 • vyjasniť pravidlá týkajúce sa minimálneho veku, ktoré sú stanovené v smernici o vodičoch z povolania a v pravidlách EÚ o vodičských preukazoch;
 • zabezpečiť, aby odborná príprava, ktorú daná osoba absolvovala v inej krajine EÚ, než v ktorej žije, bola uznaná aj v krajine jej bydliska; a
 • upraviť uvedenú smernicu tak, aby bola jasnejšia a zrozumiteľnejšia.

Parlament zároveň rozhodol o zavedení systému pre elektronickú výmenu informácií o kvalifikácii vodičov. Tento systém umožní krajinám EÚ uznať odbornú prípravu vodičov absolvovanú v inej krajine EÚ a budú ho môcť využívať aj orgány presadzovania práva.

Po hlasovaní v Parlamente by mala novú smernicu formálne prijať Rada v júni 2018.

V smernici 2003/59/ES sa stanovujú požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik vodičov z povolania, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov C alebo D. Podľa nich musia vodiči preukázať svoju základnú kvalifikáciu prostredníctvom

 • odbornej prípravy a teoretickej skúšky, alebo
 • teoretickej a praktickej skúšky bez predchádzajúcej povinnej odbornej prípravy.

Vodiči autobusov a nákladných vozidiel v celej EÚ sú povinní pravidelne si obnovovať svoje odborné zručnosti absolvovaním doškoľovacieho kurzu každých 5 každých päť rokov.

Riadna odborná príprava a vzdelávanie vodičov patrí medzi priority našej politiky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Dobre vyškolení vodiči viac dbajú na bezpečnosť cestnej premávky.

Čas jazdy

Únava je významným faktorom v približne 20 % nehôd s účasťou ťažkých úžitkových vozidiel.

Právne predpisy EÚ obmedzujú čas, ktorý môžu vodiči z povolania stráviť za volantom v prípade, že na svojej trase prechádzajú viac než jedným členským štátom EÚ.

Čas jazdy by nemal prekročiť 9 hodín za deň alebo 56 hodín za týždeň. Po 4 a pol hodine jazdy si vodiči musia urobiť prestávku na minimálne 45 minút.

Preprava nebezpečného nákladu

Pokiaľ ide o prepravu nebezpečného nákladu cestnou dopravou, v právnych predpisoch EÚ sa stanovujú pravidlá týkajúce sa najmä:

 • klasifikácie nebezpečných látok a predmetov,
 • odbornej prípravy osôb, ktoré sa zúčastňujú na preprave,
 • balenia,
 • označovania,
 • vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad.

Pravidlá používané v EÚ sú harmonizované s medzinárodne uplatňovanými pravidlami (Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí pod záštitou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov).

Nápomocná navigácia

EÚ takisto v rámci projektu Heavyroute finančne podporila systém na určovanie trasy a podporu vodičov ťažkých nákladných vozidiel.

Tento systém pomôže vodičom vyhľadať najefektívnejšiu trasu s ohľadom na celkový čas, primeranosť vozoviek, mostov a tunelov (nie všetky mosty majú dostatočnú nosnosť), spotrebu pohonných látok a environmentálne náklady.

Preťaženie

Nerešpektovanie limitov nosnosti nákladných vozidiel je nielen nebezpečné, ale takisto vedie k vyšším nákladom na údržbu ciest a súvisiacim obmedzeniam plynulosti dopravy.

Projekt REMOVE s finančnou podporou EÚ skúmal spôsoby, ako presadzovať pravidlá proti preťažovaniu vozidiel využitím technológie WIM (weigh-in-motion – prepravovaná váha).