Mobilita a doprava

Vodiči z povolania

Únava a nedovolená rýchlosť sú častými príčinami nehôd u vodičov kamiónov, autobusov a služobných vozidiel. V priemyselne vyspelých krajinách sú dopravné nehody najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním.


Čas jazdy


Kamión pri jazde na cesteÚnava je významným faktorom v približne 20 % nehôd s účasťou ťažkých úžitkových vozidiel.


Právne predpisy EÚ obmedzujú čas, ktorý môžu vodiči z povolania stráviť za volantom v prípade, že na svojej trase prechádzajú viac než jedným členským štátom EÚ.


Čas jazdy by nemal prekročiť 9 hodín za deň alebo 56 hodín za týždeň. Po 4 a pol hodine jazdy si vodiči musia urobiť prestávku na minimálne 45 minút.


Odborná príprava vodičov z povolania


V smernici 2003/59/ES sa stanovujú požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik vodičov z povolania, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov C alebo D.


Podľa nich musia vodiči preukázať svoju základnú kvalifikáciu prostredníctvom


  • odbornej prípravy a teoretickej skúšky
  • alebo teoretickej a praktickej skúšky bez predchádzajúcej povinnej odbornej prípravy.

Vodiči musia každých 5 rokov pravidelne absolvovať 35 hodín výcviku s cieľom udržiavať a aktualizovať svoje zručnosti.


Európska komisia navrhuje preskúmanie požiadaviek na odbornú prípravu u vodičov z povolania.


Jeho cieľom je:


  • obmedziť nezrovnalosti medzi uvedenou smernicou a pravidlami EÚ o vodičských preukazoch,
  • vylepšiť bezpečnostné požiadavky,
  • upraviť spomínanú smernicu tak, aby bola jasnejšia a zrozumiteľnejšia.

 


Preprava nebezpečného nákladu


Pokiaľ ide o prepravu nebezpečného nákladu cestnou dopravou, v právnych predpisoch EÚ sa stanovujú pravidlá týkajúce sa najmä:


  • klasifikácie nebezpečných látok a predmetov,
  • odbornej prípravy osôb, ktoré sa zúčastňujú na preprave,
  • balenia,
  • označovania,
  • vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad.

Pravidlá používané v EÚ sú harmonizované s medzinárodne uplatňovanými pravidlami (Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí pod záštitou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov).


Nápomocná navigácia


EÚ takisto v rámci projektu Heavyroute finančne podporila systém na určovanie trasy a podporu vodičov ťažkých nákladných vozidiel.


Tento systém pomôže vodičom vyhľadať najefektívnejšiu trasu s ohľadom na celkový čas, primeranosť vozoviek, mostov a tunelov (nie všetky mosty majú dostatočnú nosnosť), spotrebu pohonných látok a environmentálne náklady.


Preťaženie


Nerešpektovanie limitov nosnosti nákladných vozidiel je nielen nebezpečné, ale takisto vedie k vyšším nákladom na údržbu ciest a súvisiacim obmedzeniam plynulosti dopravy.


Projekt REMOVE s finančnou podporou EÚ skúmal spôsoby, ako presadzovať pravidlá proti preťažovaniu vozidiel využitím technológie WIM (weigh-in-motion – prepravovaná váha).