Mobilność i transport

Kierowcy zawodowi

Zmęczenie i przekraczanie dozwolonej prędkości są powszechnymi przyczynami wypadków wśród kierowców samochodów ciężarowych, autokarów i samochodów firmowych. W krajach uprzemysłowionych wypadki drogowe są główną przyczyną śmierci związanej z wykonywaną pracą.


Parlament Europejski za modernizacją szkoleń dla kierowców zawodowych


Ciężarówka na drodze13 marca 2018 r. Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem przepisów dotyczących zaostrzenia wymogów szkoleniowych dla kierowców zawodowych.


Parlament przyjął wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej. Celem wniosku jest poprawa norm bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ulepszenie przepisów dotyczących szkolenia kierowców zawodowych, a konkretnie:


 • unowocześnienie szkoleń poprzez priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa drogowego (takich jak ochrona najbardziej narażonych na wypadki użytkowników dróg i korzystanie z systemów wspomagania kierowcy) oraz optymalizacji zużycia paliwa, jak również poprzez wykorzystanie nowych technologii, takich jak nauka przez internet
 • doprecyzowanie zasad w sprawie minimalnego wieku kierowców zawartych odpowiednio w dyrektywie dotyczącej kierowców zawodowych i w unijnych przepisach w sprawie prawa jazdy
 • zagwarantowanie uznawalności szkoleń, które zostały zrealizowane poza krajem zamieszkania, w innym kraju UE
 • uproszczenie dyrektywy w celu ułatwienia jej interpretacji.

Parlament Europejski postanowił również ustanowić elektroniczny system wymiany informacji dotyczących kwalifikacji kierowców. Dzięki niemu urzędom krajowym łatwiej będzie uznawać szkolenia, które kierowcy odbyli w innym kraju UE. Tego rodzaju system jest również użyteczny z punktu widzenia organów egzekwowania prawa.


Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim Rada ma oficjalnie zatwierdzić nową dyrektywę w czerwcu 2018 r.


W dyrektywie 2003/59/WE określono zasady dotyczące wstępnej kwalifikacji do prowadzenia pojazdu i okresowego szkolenia w miejscu pracy kierowców zawodowych posiadających prawo jazdy kategorii C lub D. Zgodnie z nimi kierowcy powinni udowodnić swoją wstępną kwalifikację poprzez udział w


 • szkoleniu i egzaminie teoretycznym
 • testach praktycznych i teoretycznych, bez żadnego uprzedniego obowiązkowego szkolenia.

Kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych w całej UE mają obowiązek aktualizować i odświeżać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc co pięć lat w okresowym szkoleniu w miejscu pracy.


Edukacja i szkolenie kierowców jest priorytetem polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dobrze wyszkolony kierowca to kierowca dbający o bezpieczeństwo.


Czas prowadzenia pojazdu


Zmęczenie kierowcy jest istotnym czynnikiem w około 20 proc. wypadków z udziałem pojazdów ciężarowych.


Unijne przepisy ograniczają czas jazdy kierowców zawodowych, jeżeli trasa przejazdu przebiega przez różne państwa członkowskie.


Czas jazdy nie może przekroczyć 9 godzin dziennie lub 56 godzin tygodniowo. Po 4,5 godziny jazdy kierowca musi zrobić przynajmniej 45 minut przerwy.


Transport materiałów niebezpiecznych


W odniesieniu do drogowego transportu towarów niebezpiecznych prawodawstwo UE określa zasady dotyczące głównie:


 • klasyfikacji niebezpiecznych substancji i artykułów
 • szkoleń osób zajmujących się transportem
 • odpadów opakowaniowych
 • etykietowania
 • pojazdów, którymi są one przewożone.

Przepisy stosowane w UE są zharmonizowane z przepisami międzynarodowymi (europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych).


Pomoc przy nawigacji


W ramach projektu Heavyroute UE stworzyła również system wyznaczania trasy i wspomagania pracy dla kierowców pojazdów ciężarowych.


Pomoże on kierowcom w znalezieniu trasy najbardziej wydajnej pod względem czasu przejazdu, odpowiedniej nawierzchni, dostępu do mostów i tuneli (nie wszystkie mosty pozwalają na przejazd ciężkimi pojazdami), zużycia paliwa oraz kosztów środowiskowych.


Przeładowywanie pojazdów


Przeładowywanie pojazdów jest nie tylko niebezpieczne, lecz także podwyższa koszty utrzymania dróg oraz usuwania skutków zakłóceń płynności ruchu.


Projekt REMOVE, który uzyskał wsparcie finansowe UE, ma pomóc w egzekwowaniu przepisów zabraniających przeładowywania pojazdów przy pomocy systemu pomiaru masy pojazdów w ruchu.