Mobilitāte un transports

Profesionāli transportlīdzekļu vadītāji

Nogurums un pārāk liels ātrums ir visbiežākie iemesli, kuru dēļ satiksmes negadījumos iekļūst kravas automašīnu, autobusu un uzņēmumiem piederošu transportlīdzekļu vadītāji. Savukārt ceļu satiksmes negadījumi ir galvenais cēlonis, kas izraisa darbā notikušos letālos nelaimes gadījumus rūpnieciski attīstītajās valstīs.


Vadīšanas laiks


Kravas automobilis ceļāNoguruma dēļ notiek apmēram 20 % avāriju, kurās iesaistīti kravas automobiļi un autobusi.


ES tiesību aktos ir ierobežots laiks, ko pie stūres drīkst pavadīt profesionāli autovadītāji, kuru maršruts šķērso vismaz divas ES dalībvalstis.


Vadīšanas laiks nedrīkst pārsniegt 9 stundas dienā vai 56 stundas nedēļā. Pēc 4,5 stundu braukšanas autovadītājiem jāatpūšas vismaz 45 minūtes.


Profesionālu autovadītāju apmācīšana


Direktīvā Nr. 2003/59/EK ir izklāstītas prasības attiecībā uz C vai D kategorijas profesionālo autovadītāju sākotnējo kvalifikāciju un periodisku apmācību.


Tajā prasīts, ka autovadītājiem sava sākotnējā kvalifikācija jāpierāda,


  • vai nu piedaloties mācībās un nokārtojot teorijas eksāmenu,
  • vai nokārtojot teorijas un praktisko eksāmenu bez obligātām mācībām iepriekš.

Autovadītājiem ik pēc 5 gadiem jāpiedalās 35 h ilgās periodiskās mācībās, lai saglabātu un atsvaidzinātu prasmi.


Komisija ierosina pārskatīt profesionāliem autovadītājiem izvirzītās prasības par apmācību.


Tā vēlas:


  • novērst neatbilstības starp direktīvu par profesionāliem autovadītājiem un ES noteikumiem par autovadītāju tiesībām;
  • uzlabot drošības prasības;
  • direktīvu padarīt skaidrāku un vieglāk interpretējamu.

 


Bīstamo kravu pārvadājumi


ES tiesību aktos ir noteikts regulējums bīstamu kravu pārvadāšanai. Tie ir noteikumi, piemēram, par


  • bīstamu vielu un preču klasifikāciju,
  • to pārvadāšanā iesaistīto personu apmācību,
  • iepakojumu,
  • marķējumu,
  • to pārvadāšanai izmantotajiem transportlīdzekļiem.

Šie ES piemērotie noteikumi ir saskaņoti ar starptautiskajiem noteikumiem (Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas vadībā).


Navigācijas palīdzība


ES ir izveidojusi maršruta vadības un šoferu atbalsta sistēmu kravas automašīnām (projekts “Heavyroute”).


Šī sistēma palīdz autovadītājiem atrast optimālu maršrutu, ņemot vērā laiku, ceļu kvalitāti, tuneļus un šķērsojamos tiltus (ne visi tilti ir piemēroti smagsvara transportlīdzekļiem), degvielas patēriņu un kaitējumu videi.


Pārslodze


Pārmērīgi piekrautas kravas automašīnas ne tikvien apdraud drošību, bet arī paaugstina ceļu uzturēšanas izmaksas un rada satiksmes traucējumus.


ES finansētajā projektā REMOVE tika analizētas iespējas, kā praktiski īstenot noteikumus, kas aizliedz iekraut pārāk lielu kravu (tehnoloģija “krava kustībā”).