Liikenne ja liikkuminen

Ammattikuljettajat

Kuorma-autojen, linja-autojen ja yritysten omistamien ajoneuvojen kuljettajille tapahtuu usein väsymyksestä tai ylinopeudesta johtuvia onnettomuuksia. Liikenneonnettomuudet ovat teollisuusmaiden yleisin työhön liittyvä kuolinsyy.

Euroopan parlamentti hyväksyi ammattikuljettajien koulutusvaatimusten uudistusehdotuksen

Kuorma-auto maantielläEuroopan parlamentti äänesti 13.3.2018 ammattikuljettajien koulutusvaatimuksia parantavista säännöistä ja hyväksyi ne.

Euroopan parlamentti hyväksyi Euroopan komission ehdotuksen. Tieliikenteen turvallisuuden lisäämiseen tähtäävässä ehdotuksessa esitettiin ammattikuljettajien koulutusta koskevien sääntöjen parantamiseksi esimerkiksi seuraavia toimia:

 • koulutuksen nykyaikaistaminen siten, että korostetaan liikenneturvallisuutta ja esimerkiksi onnettomuuksille alttiiden tienkäyttäjien suojelua ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttöä; polttoaineen kulutuksen optimoiminen; verkko-opiskelumahdollisuuksien ja muun uuden teknologian hyödyntäminen
 • EU:n ammattikuljettajadirektiivissä ja EU:n ajokorttisäännöissä olevien vähimmäisikää koskevien sääntöjen selkeyttäminen
 • toisessa EU-maassa saadun koulutuksen tunnustettavuuden varmistaminen
 • direktiivin selkeyttäminen ja sen ymmärrettävyyden parantaminen.

Euroopan parlamentti päätti myös perustaa kuljettajien koulutusta koskevan sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän. Sen avulla EU-maat voivat helpommin tunnistaa ja tunnustaa toisessa EU-maassa suoritetun koulutuksen. Lisäksi siitä on hyötyä lainvalvontaviranomaisille.

Sen jälkeen, kun parlamentti on äänestänyt asiasta, neuvoston on määrä muodollisesti hyväksyä uusi direktiivi kesäkuussa 2018.

Direktiivissä 2003/59/EY säädetään C- tai D-ajokortin omaavien ammattikuljettajien peruskoulutuksesta ja työn yhteydessä tapahtuvasta jatkokoulutuksesta. Sen mukaan kuljettajan on osoitettava perustason ammattipätevyytensä jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • suorittamalla koulutus ja teoriakoe
 • suorittamalla teoriakoe ja käytännön ajokoe, jolloin ei edellytetä pakollista etukäteiskoulutusta.

Kaikkien EU:ssa toimivien linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajien on pidettävä ammattitaitoaan ajan tasalla ja osallistuttava viiden vuoden välein täydennyskoulutukseen.

Kuljettajien hyvä koulutus on liikenneturvallisuuspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Hyvin koulutettu kuljettaja on turvallinen kuljettaja.

Ajoaika

Väsymys on merkittävä osatekijä noin 20 prosentissa raskaille hyötyajoneuvoille tapahtuvista onnettomuuksista.

EU-lainsäädännöllä rajoitetaan ammattikuljettajien ajoaikaa silloin, kun matka tapahtuu useammassa kuin yhdessä EU-maassa.

Ajoaika saa olla enintään 9 tuntia päivässä ja 56 tuntia viikossa. Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä ainakin 45 minuutin tauko.

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevissa EU-säädöksissä säädetään muun muassa

 • vaarallisten aineiden ja esineiden luokittelusta
 • kuljetukseen osallistuvien henkilöiden koulutuksesta
 • pakkauksista
 • pakkausmerkinnöistä
 • kuljetusajoneuvoista.

EU:ssa sovellettavat säännöt on yhdenmukaistettu kansainvälisten sääntöjen kanssa (YK:n Euroopan talouskomission puitteissa neuvoteltu eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista).

Navigointiapu

Heavyroute-hankkeen puitteissa EU on rahoittanut myös raskaille ajoneuvoille tarkoitettua reittiopastus- ja kuljettajatukijärjestelmää.

Järjestelmä auttaa kuljettajia etsimään parhaat ajoreitit ottamalla huomioon ajoajan, tien soveltuvuuden, silta- ja tunneliverkostot (kaikki sillat eivät kestä raskaita ajoneuvoja), polttoaineen kulutuksen ja ympäristökustannukset.

Ylikuormaaminen

Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ylikuormaaminen on vaarallista, mutta se myös nostaa teiden kunnossapitokuluja ja häiritsee sitä kautta muuta liikennettä.

EU:n rahoittamassa REMOVE-hankkeessa on tutkittu mahdollisuutta valvoa ylikuormaussääntöjä laitteilla, jolla punnitaan liikkeessä olevia ajoneuvoja.