Liikenne ja liikkuminen

Ammattikuljettajat

Kuorma-autojen, linja-autojen ja yritysten omistamien ajoneuvojen kuljettajille tapahtuu usein väsymyksestä tai ylinopeudesta johtuvia onnettomuuksia. Liikenneonnettomuudet ovat teollisuusmaiden yleisin työhön liittyvä kuolinsyy.


Ajoaika


Kuorma-auto maantielläVäsymys on merkittävä osatekijä noin 20 prosentissa raskaille hyötyajoneuvoille tapahtuvista onnettomuuksista.


EU-lainsäädännöllä rajoitetaan ammattikuljettajien ajoaikaa silloin, kun matka tapahtuu useammassa kuin yhdessä EU-maassa.


Ajoaika saa olla enintään 9 tuntia päivässä ja 56 tuntia viikossa. Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä ainakin 45 minuutin tauko.


Ammattikuljettajien koulutus


Direktiivissä 2003/59/EY säädetään C- tai D-ajokortin omaavien ammattikuljettajien peruskoulutuksesta ja jatkokoulutuksesta.


Sen mukaan kuljettajan on osoitettava perustason ammattipätevyytensä jommallakummalla seuraavista tavoista:


  • suorittamalla koulutus ja teoriakoe
  • suorittamalla teoriakoe ja käytännön ajokoe, jolloin ei edellytetä pakollista etukäteiskoulutusta.

Kuljettajien on osallistuttava 35 tunnin jatkokoulutukseen 5 vuoden välein, jotta he voivat pitää yllä ja päivittää taitojaan.


Komissio on ehdottanut ammattikuljettajien koulutusvaatimusten uudistamista.


Uudistuksella halutaan


  • poistaa epäjohdonmukaisuuksia EU:n ammattikuljettajadirektiivin ja ajokorttisääntöjen väliltä
  • tiukentaa turvallisuusvaatimuksia
  • selventää direktiiviä ja helpottaa sen tulkintaa.

 


Vaarallisten aineiden kuljetukset


Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevissa EU-säädöksissä säädetään muun muassa


  • vaarallisten aineiden ja esineiden luokittelusta
  • kuljetukseen osallistuvien henkilöiden koulutuksesta
  • pakkauksista
  • pakkausmerkinnöistä
  • kuljetusajoneuvoista.

EU:ssa sovellettavat säännöt on yhdenmukaistettu kansainvälisten sääntöjen kanssa (YK:n Euroopan talouskomission puitteissa neuvoteltu eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista).


Navigointiapu


Heavyroute-hankkeen puitteissa EU on rahoittanut myös raskaille ajoneuvoille tarkoitettua reittiopastus- ja kuljettajatukijärjestelmää.


Järjestelmä auttaa kuljettajia etsimään parhaat ajoreitit ottamalla huomioon ajoajan, tien soveltuvuuden, silta- ja tunneliverkostot (kaikki sillat eivät kestä raskaita ajoneuvoja), polttoaineen kulutuksen ja ympäristökustannukset.


Ylikuormaaminen


Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ylikuormaaminen on vaarallista, mutta se myös nostaa teiden kunnossapitokuluja ja häiritsee sitä kautta muuta liikennettä.


EU:n rahoittamassa REMOVE-hankkeessa on tutkittu mahdollisuutta valvoa ylikuormaussääntöjä laitteilla, jolla punnitaan liikkeessä olevia ajoneuvoja.