Κινητικότητα και Μεταφορές

Επαγγελματίες οδηγοί

Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από οδηγούς φορτηγών, πούλμαν και εταιρικών αυτοκινήτων. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων από εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες.


Χρόνος οδήγησης


Φορτηγό καθ' οδόνΗ κόπωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο 20% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται βαρέα επαγγελματικά οχήματα.


Η νομοθεσία της Ένωσης θέτει ανώτατα όρια στον χρόνο οδήγησης για τους επαγγελματίες οδηγούς, όταν ένα μέρος ή όλο το ταξίδι τους γίνεται σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ.


Ο χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες την ημέρα ή τις 56 ώρες την εβδομάδα. Μετά από οδήγηση 4,5 ωρών οι οδηγοί πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών.


Κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών


Η οδηγία 2003/59/ΕΚ ορίζει τις απαιτήσεις για την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών με άδεια οδήγησης της κατηγορίας C ή D.


Προβλέπει ότι οι οδηγοί πρέπει να αποδεικνύουν την αρχική τους επιμόρφωση επιλέγοντας να συμμετάσχουν


  • είτε σε κατάρτιση και θεωρητική εξέταση
  • είτε σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, χωρίς καμία υποχρεωτική προηγούμενη κατάρτιση.

Οι οδηγοί πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνουν 35 ώρες περιοδική κατάρτιση κάθε 5 χρόνια για να διατηρούν και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους.


Η Επιτροπή προτείνει την επανεξέταση των απαιτήσεων κατάρτισης για τους επαγγελματίες οδηγούς.


Η Επιτροπή επιδιώκει:


  • να μειωθούν οι αντιφάσεις μεταξύ της οδηγίας για τους επαγγελματίες οδηγούς και τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις άδειες οδήγησης
  • να βελτιωθούν οι απαιτήσεις ασφαλείας
  • να καταστεί η οδηγία σαφέστερη και ευκολότερη ως προς την ερμηνεία της.

 


Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων


Για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει κανόνες κυρίως όσον αφορά


  • την κατάταξη επικίνδυνων ουσιών και ειδών·
  • την κατάρτιση των ατόμων που πραγματοποιούν τέτοιες μεταφορές·
  • τη συσκευασία·
  • την επισήμανση·
  • τα οχήματα που πραγματοποιούν τέτοιες μεταφορές.

Οι κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ είναι ευθυγραμμισμένοι με τους διεθνείς κανόνες (ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων συναφθείσα υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη).


Βοήθεια οδικής καθοδήγησης


Επίσης, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει ένα σύστημα οδικής καθοδήγησης και υποβοήθησης οδηγού για βαρέα φορτηγά οχήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος Heavyroute.


Το σύστημα αυτό βοηθά τους οδηγούς να βρίσκουν την καλύτερη πορεία από την άποψη του χρόνου, της καταλληλότητας δρόμου, της παρουσίας γεφυρών και σηράγγων (δεν έχουν όλες οι γέφυρες επαρκή ικανότητα για να αντέχουν το βάρος αυτών των οχημάτων), της κατανάλωσης καυσίμων και του περιβαλλοντικού κόστους.


Υπερφόρτωση


Η υπερφόρτωση των βαρέων οχημάτων δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα ασφάλειας, αλλά και με το υψηλότερο κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου και την συνεπακόλουθη διατάραξη της κυκλοφορίας.


Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος REMOVE , εξετάζονται τρόποι για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων σχετικά με την υπερφόρτωση, οι οποίοι βασίζονται στην τεχνολογία ζύγισης εν κινήσει.