Mobilitet og Transport

Erhvervschauffører

Træthed og for høj fart er almindelige årsager til trafikuheld for lastbilchauffører, busschauffører og førere af firmabiler. Trafikuheld er den hyppigste årsag til dødsfald på jobbet i de industrialiserede lande.


Køretid


Lastbil på vejenTræthed er en væsentlig faktor ved omkring 20 % af alle ulykker med tunge erhvervskøretøjer.


EU-lovgivningen begrænser køretiden for erhvervschauffører, når hele turen eller en del af den foregår i mere end ét EU-land.


Køretiden må ikke overstige 9 timer om dagen eller 56 timer om ugen. Efter 4½ time skal chauffører holde en pause på mindst 45 minutter.


Uddannelse af erhvervschauffører


Direktiv 2003/59/EF fastsætter de grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for erhvervschauffører med kørekort i kategori C eller D.


Chauffører skal bevise deres grundlæggende kvalifikationer ved at deltage i


  • enten undervisning og en teoriprøve
  • eller en teoriprøve og en praktisk prøve uden forudgående obligatorisk undervisning.

Chaufører skal gennemgå 35 timers efteruddannelse hvert femte år for at vedligeholde og opdatere deres kompetencer.


Kommissionen har foreslået at gennemgå uddannelseskravene for erhvervschauffører.


Kommissionen vil:


  • mindske uoverensstemmelserne mellem direktivet om erhvervschauffører og EU-reglerne om kørekort
  • forbedre sikkerhedskravene
  • gøre direktivet klarere og lettere at forstå.

 


Transport af farligt gods


For transport af farligt gods ad landevej har EU fastsat regler, navnlig vedrørende


  • klassificering af farlige stoffer og genstande
  • uddannelse af de personer, der er involveret i transporten
  • emballage
  • mærkning
  • de køretøjer, som transporterer godset.

EU-reglerne er blevet harmoniseret med internationale regler (den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej inden for rammerne af FN's Økonomiske Kommission for Europa).


Navigationshjælp


EU har også givet tilskud til et system til vejvisning og førerstøtte til tunge lastbiler som led i projektet Heavyroute.


Systemet skal hjælpe lastbilchauffører med at finde den mest effektive rute med hensyn til tid, vejtyper, broer og tunneler (ikke alle broer er stærke nok til at kunne bære tunge lastbiler), brændstofforbrug og miljøomkostninger.


Overlastning


At overlaste tunge lastbiler er ikke bare farligt, men fører også til større udgifter til vedligeholdelse af veje og forstyrrelse af den øvrige trafik.


Via det EU-finansierede projekt REMOVE har man undersøgt, hvordan man kan håndhæve reglerne om overlastning ved at bruge såkaldt weigh-in-motion-teknologi.