Mobilita a doprava

Řidiči z povolání

Mezi časté příčiny nehod u řidičů nákladních vozidel, dálkových autobusů a služebních automobilů patří únava a nepřiměřená rychlost. Dopravní nehody jsou v industrializovaných zemích nejčastější příčinou úmrtí při výkonu povolání.

Evropský parlament přijal návrh na modernizaci požadavků na odbornou přípravu řidičů z povolání

Nákladní auto jedoucí po silniciEvropský parlament odhlasoval dne 13. března 2018 přijetí pravidel, která mají zlepšit požadavky na odbornou přípravu řidičů z povolání.

Parlament přijal návrh vypracovaný Evropskou komisí, jehož účelem je zlepšit normy v oblasti bezpečnosti silničního provozu úpravou pravidel odborné přípravy řidičů z povolání. Jde zejména o tyto změny:

 • modernizovat odbornou přípravu tak, že se bude důraz klást na bezpečnost silničního provozu – například ochrana zranitelných účastníků silničního provozu a používání asistenčních systémů pro řidiče, optimalizace spotřeby pohonných hmot a zavádění nových technologií, jako je např. elektronické učení (e-learning)
 • vyjasnit pravidla týkající se minimální věkové hranice, která jsou stanovena ve směrnici o řidičích z povolání a v předpisech EU týkajících se řidičských průkazů
 • zajistit, aby odborná příprava absolvovaná v jiné zemi EU byla uznávána i v zemi bydliště
 • směrnici zjednodušit a umožnit tak její snazší výklad

Parlament rovněž rozhodl zavést systém pro elektronickou výměnu informací o kvalifikaci řidičů, který by měl zjednodušit uznávání odborné přípravy absolvované v jiné zemi EU. Tento systém budou moci využívat také donucovací orgány.

Po hlasování v Parlamentu by měla v červnu 2018 formálně přijmout novou směrnici také Rada.

Požadavky na výchozí řidičskou kvalifikaci a pravidelná doškolování pro řidiče s řidičským průkazem skupiny C a D stanoví směrnice 2003/59/ES. Výchozí kvalifikaci musí řidiči prokázat jedním z těchto způsobů:

 • absolvováním školení a teoretické zkoušky
 • nebo absolvováním teoretické a praktické zkoušky bez povinného předchozího školení

Řidiči autobusů a nákladních vozidel v celé EU jsou povinni si své odborné znalosti pravidelně obnovovat absolvováním doškolovacího kurzu každých 5 let.

Řádná odborná příprava a vzdělávání řidičů patří mezi priority naší politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dobře vyškolení řidiči dbají více na bezpečnost silničního provozu.

Doba řízení

Přibližně u 20 % nehod těžkých nákladních vozidel hraje významnou roli únava.

U řidičů z povolání omezují předpisy EU dobu strávenou za volantem, pokud se jízda nebo její část uskutečňuje ve více než jedné zemi Unie.

Doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin denně nebo 56 hodin týdně. Po 4 a půl hodinách jízdy si musí řidič udělat nejméně 45minutovou přestávku.

Přeprava nebezpečného nákladu

Předpisy EU stanoví pro přepravu nebezpečného nákladu pravidla týkající se:

 • klasifikace nebezpečných látek a předmětů
 • odborné přípravy osob zajišťujících přepravu
 • obalů a balení nákladu
 • označování nákladu
 • vozidel přepravujících nebezpečný náklad

Pravidla používaná v EU jsou harmonizována s pravidly uplatňovanými mezinárodně (tj. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN).

Navigační systémy

V rámci projektu Heavyroute poskytla EU finanční prostředky na vytvoření systému navádění a podpory pro řidiče těžkých nákladních vozidel.

Tento systém pomůže řidičům nalézt nejlepší trasu co do doby jízdy, vhodnosti silnic, sítě mostů a tunelů (ne všechny mosty jsou vhodné pro těžká nákladní vozidla), spotřeby paliva a dopadu na životní prostředí.

Přetěžování vozidel

Přetěžování těžkých nákladních vozidel není pouze nebezpečné, ale vede také k vyšším nákladům na údržbu silnic, což pak způsobuje narušení plynulosti dopravního provozu.

Cílem projektu REMOVE, financovaného z prostředků EU, bylo proto nalézt způsoby, jak nejlépe kontrolovat dodržování pravidel týkajících se přetěžování vozidel za použití technologie vážení vozidel za jízdy.