Mobilita a doprava

Řidiči z povolání

Mezi časté příčiny nehod u řidičů nákladních vozidel, dálkových autobusů a služebních automobilů patří únava a nepřiměřená rychlost. Dopravní nehody jsou v industrializovaných zemích nejčastější příčinou úmrtí při výkonu povolání.


Doba řízení


Nákladní auto jedoucí po silniciPřibližně u 20 % nehod těžkých nákladních vozidel hraje významnou roli únava.


U řidičů z povolání omezují předpisy EU dobu strávenou za volantem, pokud se jízda nebo její část uskutečňuje ve více než jedné zemi Unie.


Doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin denně nebo 56 hodin týdně. Po 4 a půl hodinách jízdy si musí řidič udělat nejméně 45minutovou přestávku.


Školení pro řidiče z povolání


Požadavky na výchozí kvalifikaci a pravidelná školení pro řidiče s řidičským průkazem skupiny C a D stanoví směrnice 2003/59/ES.


Výchozí kvalifikaci musí řidiči prokázat jedním z těchto způsobů:


  • absolvováním školení a teoretické zkoušky
  • nebo absolvováním teoretické a praktické zkoušky bez povinné předchozí odborné přípravy.

Řidiči musí každých 5 let projít pravidelným školením v délce 35 hodin, aby si své dovednosti osvěžili a doplnili.


Komise navrhuje přezkum požadavků na odbornou přípravu řidičů z povolání.


Komise má v úmyslu:


  • omezit nesoulad mezi směrnicí o řidičích z povolání a pravidly EU týkajícími se řidičských průkazů
  • zlepšit požadavky na bezpečnost
  • směrnici zjednodušit a umožnit tak její snazší výklad.

 


Přeprava nebezpečného nákladu


Předpisy EU stanoví pro přepravu nebezpečného nákladu pravidla týkající se:


  • klasifikace nebezpečných látek a předmětů
  • odborné přípravy osob zajišťujících přepravu
  • obalů a balení nákladu
  • označování nákladu
  • vozidel přepravujících nebezpečný náklad.

Pravidla používaná v EU jsou harmonizována s pravidly uplatňovanými mezinárodně (tj. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN).


Navigační systémy


V rámci projektu Heavyroute poskytla EU finanční prostředky na vytvoření systému navádění a podpory řidiče pro těžká nákladní vozidla.


Tento systém pomůže řidičům nalézt nejlepší trasu co do doby jízdy, vhodnosti silnic, sítě mostů a tunelů (ne všechny mosty jsou vhodné pro těžká nákladní vozidla), spotřeby paliva a dopadu na životní prostředí.


Přetěžování vozidel


Přetěžování těžkých nákladních vozidel není pouze nebezpečné, ale vede také k vyšším nákladům na údržbu silnic, což pak způsobuje narušení plynulosti dopravního provozu.


Cílem projektu REMOVE, financovaného z prostředků EU, bylo proto nalézt způsoby, jak nejlépe kontrolovat dodržování pravidel týkajících se přetěžování vozidel za použití technologie vážení vozidel za jízdy.