Мобилност и транспорт

Национални стратегии и планове за действие в областта на безопасността на движението по пътищата

Много държави от ЕС приемат официални стратегически документи, с които се определят цели и планове за работа в областта на пътната безопасност.

Най-добри практики

Преглед на най-добрите практики се съдържа в Планиране на пътната безопасност — национални подходи .

Те не представляват официални препоръки на Комисията, а целта им е по-скоро да послужат като материал за размисъл. Още примери могат да бъдат добавени с течение на времето.

Документът беше изготвен въз основа на анализ на националните практики и идеи от групата на високо равнище по въпросите на пътната безопасност, в която участват компетентни представители на правителствата на страни от ЕС.

Национални стратегии

На тази страница ще публикуваме и националните стратегии за пътна безопасност/плановете за действие, веднага след като те бъдат оповестени.

Друга важна информация

Click on the map below to access information about individual countries

ltulvaestsvkczehunbgrgrchrvsvnpolautitadeunlddnkfinswenorgbrirlcypespprtframlt