Mobilita a doprava

Kontrola motorového vozidla

Pri riadne udržiavanom a plne funkčnom vozidle, ktoré spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky, je pravdepodobnosť dopravnej nehody nižšia.

Úlohou kontrol technického stavu vozidla je nielen preveriť právne fungovanie vášho auta, ale takisto sú dôležité z hľadiska životného prostredia a vo vzťahu k udržiavaniu spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu cestnej dopravy.

Existujú 2 typy kontrol: náhodné cestné kontroly a pravidelné prehliadky technického stavu, pri ktorých sa vlastník musí dostaviť do špecializovanej prevádzky.

Pravidelné prehliadky

Z právnych predpisov EÚ vyplýva povinnosť pre všetky vozidlá a návesy absolvovať prehliadky v pravidelných intervaloch. Vytvára sa tým jednotný rámec, ktorý umožňuje súrodú kontrolu technického stavu vozidiel v celej EÚ a takisto kontrolu skutočnosti, či vozidlá spĺňajú rovnaké štandardy bezpečnosti ako pri ich prvej registrácii.

Cestné kontroly

V zmysle právnych predpisov EÚ je možné v ktoromkoľvek členskom štáte uskutočniť neohlásené cestné technické kontroly úžitkových vozidiel bez ohľadu na to, či tieto sú alebo nie sú registrované v EÚ.

Tieto kontroly sa zameriavajú na brzdy, emisie a celkový stav vozidla. Od vodičov je takisto možné požadovať predloženie posledného záznamu z technickej kontroly alebo doklad o tom, že vozidlo absolvovalo povinnú kontrolu technického stavu vozidla.

Balík opatrení o technickom stave vozidiel

Hlavným cieľom navrhovaných opatrení je zvýšenie bezpečnosti na cestách. Vďaka navrhovaným novým opatreniam by sa dalo predísť 1 200 úmrtiam v dôsledku automobilových nehôd. Nové pravidlá sa týkajú pravidelnosti technických kontrol, cestných kontrol a evidencie vozidiel. Ďalšie informácie...

EÚ plánuje kontroly ďalej zlepšovať.

Štúdia AUTOFORE sa zamerala na spôsob ako upraviť platné právne predpisy EÚ o kontrolách technického stavu vozidla s cieľom zohľadniť najnovší vývoj vozidiel či diagnostických a komunikačných technológií.

Vďaka projektu IDELSY sa podarilo vyvinúť postupy na testovanie zložitých elektronických bezpečnostných systémov v nových vozidlách, ktoré prichádzajú na technickú kontrolu.