Mobilita a doprava

Kontrola vozidel

U řádně udržovaného a správně fungujícího vozidla, které splňuje všechny bezpečnostní požadavky, existuje menší riziko účasti na dopravní nehodě.

Technické zkoušky motorových vozidel nezajišťují pouze správné fungování vašeho vozu, ale jsou důležité i z hlediska ochrany životního prostředí a zajištění spravedlivé soutěže v odvětví dopravy.

Existují dva typy těchto zkoušek: silniční technické kontroly a pravidelné kontroly, kdy musí majitel nechat své vozidlo prohlédnout na stanici technické kontroly (STK).

Pravidelné kontroly

Podle právních předpisů EU musí být většina motorových vozidel a přívěsů pravidelně kontrolována. Motorová vozidla v EU musí být v řádném technickém stavu a splňovat stejné bezpečnostní normy, jako při své první registraci.

Silniční technické kontroly

Podle právních předpisů EU lze v kterémkoli členském státě provádět neohlášené silniční technické kontroly užitkových vozidel, a to i těch, která nejsou zaregistrována v Unii.

Tyto kontroly se týkají stavu brzd, úrovně emisí i celkového technického stavu vozidla. Řidiči musí na požádání předložit osvědčení o technickém stavu vozidla nebo jiný doklad o provedení povinné technické kontroly.

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel

Hlavním cílem navrhovaných opatření je zvýšit bezpečnost silničního provozu. Každoročně by se tak mohlo předejít více než 1 200 úmrtím v důsledku automobilových nehod. Navrhována jsou například nová pravidla týkající se pravidelnosti technických kontrol, silničních kontrol a registrace vozidel. Více informací...

Projekty EU zaměřené na zlepšení technické kontroly

Studie AUTOFORE se zabývala způsoby, jakými by se daly současné předpisy EU o technických zkouškách motorových vozidel rozšířit tak, aby zohlednily nejnovější vývoj v automobilových, diagnostických a komunikačních technologiích.

Projekt IDELSY vyvinul takové kontrolní postupy, které zohledňují složité elektronické bezpečnostní systémy v nových vozidlech, u nichž se provádí technická kontrola.