Transport och rörlighet

Lastsäkring och specialtransporter

Om man säkrar lasten ordentligt kan man undvika skador på människor, fordon och egendom.

Lastsäkring

Last som inte har säkrats ordentligt kan ramla av, påverka fordonets balans och till och med få det att välta. Den kan också orsaka olyckor med andra fordon. Cirka 25 procent av alla lastbilsolyckor beror på dåligt säkrad last. EU-länderna har olika regler för lastsäkring. Det är därför svårt för transportföretagen att veta vilka minimikrav som gäller vid utlandsresor.

Därför har EU utarbetat riktlinjer för lastsäkring.

Specialtransporter

EU har regler om högsta tillåtna vikter och dimensioner vid godstransporter på väg. Last som överskrider de högsta tillåtna gränserna kräver särskilt tillstånd från regionala eller nationella myndigheter. Olika länder har olika regler och förfaranden för sådana tillstånd, t.ex. om eskortering av fordon, tillåtna tider och tillåten hastighet. Det gör livet komplicerat för transportföretagen.

Därför har EU utarbetat riktlinjer för specialtransporter .

Se också den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg