Mobilita a doprava

Zabezpečenie nákladu a nadmerné bremená

Primerané zabezpečenie nákladu znižuje riziko zranení osôb, vzniku škôd na dopravných prostriedkoch či majetku a dopravných zápch kvôli strate prepravovaného tovaru.

Zabezpečenie nákladu

Nevhodne zabezpečený náklad môže vypadnúť, narušiť stabilitu vozidla a v niektorých prípadoch dokonca spôsobiť jeho prevrátenie či nehodu s inými vozidlami. Takmer 25 % nehôd nákladných vozidiel súvisí s nedostatočne upevneným nákladom. Pravidlá členských štátov EÚ v tejto oblasti sú rozdielne, čo spôsobuje ťažkosti dopravcom, ktorí prepravujú náklad cez viaceré krajiny a musia zisťovať minimálne požiadavky pre každú z nich.

EÚ preto pripravila usmernenia o zabezpečení nákladu.

Nadrozmerný náklad

Právne predpisy EÚ upravujú maximálnu povolenú hmotnosť a rozmery nákladu prepravovaného po cestách. Na prepravu bremien, ktoré prekračujú stanovené limity (tzv. nadrozmerný náklad), sa vyžadujú osobitné povolenia od regionálnych alebo celoštátnych orgánov. V jednotlivých štátoch sa uplatňujú rozličné pravidlá a postupy na získanie takýchto povolení, v ktorých sa stanovia požiadavky na sprievodné vozidlá, povolený čas a maximálnu rýchlosť prepravy atď. Potreba rôznych povolení sťažuje podnikanie prepravných spoločností.

EÚ preto pripravila usmernenia pre nadmerné náklady .

Takisto si pozrite Európsku dohodu o skladovaní a zabezpečení nebezpečného tovaru