Liikuvus ja transport

Lasti kinnitamine ja ebaharilik last

Lasti korralik kinnitamine hoiab ära inimeste vigastusi, sõidukite ja vara kahjustusi ning lahtipääsenud lastist tingitud ummikuid.

Lasti kinnitamine

Last, mis ei ole nõuetekohaselt kinnitatud, võib sõidukilt maha kukkuda, mõjutada sõiduki tasakaalu ning mõnikord kutsuda esile selle ümberpaiskumise, põhjustades õnnetusi teiste sõidukitega. Kuni 25% veoautodega juhtuvatest õnnetustest on seotud halvasti kinnitatud lastiga. Lasti kinnitamist käsitlevad eeskirjad on liikmesriigiti erinevad, mistõttu ei ole mitut riiki läbivate vedude puhul miinimumnõuete väljaselgitamine lihtne.

Seepärast on EL koostanud lasti kinnitamise juhised.

Ebaharilik last

EL on kehtestanud eeskirjad seoses maantetranspordi puhul lubatud maksimaalmõõtmete ja -kaaluga. Kui last ületab lubatud mõõtmeid (ebaharilik last), siis on vajalik piirkondlike või riiklike ametiasutuste eriluba. Eeskirjad ja menetlused selliste lubade saamiseks, mis puudutavad sõidukite eskortimist, lubatud ajavahemikke, kiirusi jne on riigiti erinevad. See muudab transpordiettevõtete töö keeruliseks.

Seepärast on EL koostanud ebaharilikke laste käsitlevad juhised .

Vaadake ka ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet