Κινητικότητα και Μεταφορές

Ασφαλής φόρτωση οχημάτων και μη κανονικά φορτία

Η σωστή τοποθέτηση και πρόσδεση του φορτίου προλαμβάνει τραυματισμούς ανθρώπων, καταστροφές οχημάτων και περιουσίας και συμφόρηση εξαιτίας της απώλειας του φορτίου.

Ασφαλής φόρτωση

Το φορτίο που δεν είναι κατάλληλα στερεωμένο μπορεί να πέσει, να επηρεάσει την ισορροπία του οχήματος και μερικές φορές να το ανατρέψει και να προκαλέσει ατυχήματα με άλλα οχήματα. Έως και το 25% των ατυχημάτων με φορτηγά οφείλονται σε φορτία που δεν είναι καλά στερεωμένα. Κάθε χώρα της ΕΕ εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι μεταφορείς τις ελάχιστες απαιτήσεις όταν ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή μεταφορά φορτίων.

Μη κανονικά φορτία

Η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει το μέγιστο βάρος και τις διαστάσεις που επιτρέπονται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Για τα φορτία που ξεπερνούν αυτά τα όρια, τα οποία χαρακτηρίζονται ως "μη κανονικά φορτία", απαιτούνται ειδικές άδειες από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές. Κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες για την έκδοση αυτών των αδειών, όσον φορά τη συνοδεία των οχημάτων, τα επιτρεπόμενα χρονικά πλαίσια, το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, κ.λπ. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει τις μεταφορικές εταιρείες.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές για τα μη κανονικά φορτία .

Βλέπε επίσης τη συμφωνία της ΕΕ για την αποθήκευση και την ασφάλεια επικίνδυνων προϊόντων