Mobilita a doprava

Zabezpečení nákladu a přeprava nadměrného nákladu

Řádné zabezpečení nákladu je prevencí zranění osob, škod na vozidlech a na majetku a dopravních zácep způsobených uvolněním nákladu.

Zabezpečení nákladu

Náklad, který nebyl dostatečně zabezpečen, se může uvolnit, a ohrozit tak rovnováhu vozidla. V krajním případě může spadnout a způsobit dopravní nehodu. Až 25 % nehod nákladních aut je způsobeno právě špatným zabezpečením nákladu. V členských státech EU platí v tomto ohledu různá pravidla a přepravci se někdy v požadavcích pro přepravu nákladu špatně orientují, zejména jedná-li se o cestu po několika státech.

EU proto vytvořila pokyny pro zabezpečení nákladu.

Nadměrný náklad

Právní předpisy EU stanovující maximální povolenou hmotnost a rozměry nákladu přepravovaného po silnicích. Náklad, který přesahuje běžné limity ohledně hmotnosti a rozměrů, se nazývá nadměrný náklad a smí být přepravován pouze na základě povolení regionálních nebo státních orgánů. Pravidla se mezi jednotlivými státy liší, stejně jako postupy ke získání uvedených povolení – například ohledně doprovodných vozidel, načasování, maximální rychlosti atd. To situaci dopravním firmám komplikuje.

EU proto vytvořila pokyny pro přepravu nadměrného nákladu .

Viz také Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí