Мобилност и транспорт

Обезопасяване на товари и извънгабаритни товари

Подходящото обезопасяване на товари предотвратява наранявания на хора, щети върху превозни средства и имущество и задръствания, причинени от разсипан товар.

Обезопасяване на товари

Товар, който не е добре обезопасен, може да падне, да наруши баланса на превозно средство и понякога дори да го преобърне и да предизвика произшествие с други автомобили. Около 25% от инцидентите с камиони са свързани с недобре обезопасен товар. Държавите от ЕС имат различни правила в тази област, което затруднява превозвачите, тъй като при маршрути, преминаващи през няколко страни, те трябва да са запознати с минималните изисквания във всяка една от тях.

Поради тази причина ЕС състави насоки за обезопасяване на товари.

Извънгабаритни товари

В ЕС съществуват правила за максималните тегла и размери, позволени при товарния автомобилен транспорт. Когато товарите превишават допустимите граници (т.нар. „извънгабаритни товари“), за техния превоз е необходимо специално разрешително от регионалните или националните власти. В различните страни действат различни правила и процедури за получаване на подобни разрешителни, отнасящи се до ескорта на тежки и извънгабаритни товари, разрешените времеви периоди, позволената скорост и т.н. Това усложнява работата на транспортните компании.

Поради тази причина ЕС състави насоки за извънгабаритните товари .

Вижте и европейското споразумение за съхранение и обезопасяване на опасни товари