Transport och rörlighet

Allvarliga trafikskador

Många människor skadas allvarligt i trafikolyckor – det innebär ett enormt lidande för både trafikoffren och deras familjer. Även samhället i stort drabbas.

De vanligaste allvarliga trafikskadorna är huvud- och hjärnskador. De leder ofta till livslång funktionsnedsättning eller kraftigt försämrad livskvalitet. Den ekonomiska kostnaden är också hög – cirka 2 procent av EU:s BNP varje år.

EU-mål för färre skador

EU vill sätta upp ett mål om att minska de allvarliga trafikskadorna. Det finns redan ett mål om att halvera antalet dödsolyckor till år 2020. Men för att målet ska vara realistiskt måste vi först ta reda på antalet skadade i EU. Hittills har vi inte haft några tillförlitliga och jämförbara uppgifter i EU eftersom det inte har funnits någon enhetlig definition av vad som är en allvarlig trafikskada.

År 2013 enades EU-länderna om en gemensamdefinition som ska användas i olycksstatistiken, som ett första steg mot ett EU-mål för färre skador. Definitionen bygger på en skadeskala som brukar användas i sjukvården.

Statistikinsamling

För att kunna ta fram jämförbar statistik bör EU-länderna antingen

  • sammanställa alla relevanta uppgifter från både polis och sjukhus
  • bara använda sjukhusuppgifter, eller
  • använda polisens uppgifter, men korrigera dem för eventuell underrapportering.

Under 2014 börjar EU-länderna att samla in uppgifter med hjälp av den gemensamma definitionen. Den första statistiken presenteras 2015.