Mobilita a doprava

Vážne zranenia v dôsledku dopravných nehôd

Pri dopravných nehodách dochádza k mnohým vážnym zraneniam, ktoré spôsobujú veľké utrpenie obetí a ich rodín. Zranenia spôsobené dopravnými nehodami majú takisto významný vplyv na spoločnosť ako celok.

Mnohé takéto úrazy, z ktorých medzi najčastejšie patria poranenia hlavy a mozgu, vedú k celoživotnému zdravotnému postihnutiu alebo vážne narušia život obete. Vysoké sú aj ekonomické náklady – podľa odhadov predstavujú približne 2 % HDP EÚ ročne.

Cieľ EÚ – znížiť počet zranení

V Bielej knihe o doprave z roku 2011 EÚ navrhla stanoviť cieľ na zníženie počtu vážnych zranení spôsobených dopravnými nehodami, ktorý dopĺňa jej cieľ znížiť počet smrteľných nehôd do roku 2020 o polovicu. Aby však mohla stanoviť realistický cieľ, musí poznať celkový počet vážnych zranení v EÚ. Do roku 2013 v členských štátoch neexistovala štandardná definícia vážneho zranenia v rámci cestnej premávky následkom dopravnej nehody, a teda ani žiadne spoľahlivé a porovnateľné údaje na úrovni EÚ.

Prvý krok k stanoveniu cieľa bol prijatý v roku 2013, keď sa krajiny EÚ dohodli na spoločnej definícii „vážneho zranenia“, ktorá sa má používať v štatistikách o bezpečnosti cestnej premávky v EÚ. Táto definícia je založená na stupnici, ktorú bežne používajú pracovníci v zdravotníctve.

Zber údajov

Na získanie porovnateľných štatistických údajov sa vládam členských štátov EÚ odporúča vykonať jeden z týchto krokov:

  • zhromažďovať príslušné informácie z policajných a nemocničných záznamov;
  • používať len záznamy z nemocníc;
  • využívať policajné záznamy, ale uplatniť aj korekcie údajov v prípade nedostatočných záznamov.

V roku 2014 sa v krajinách EÚ začal zber údajov s použitím spoločnej definície. Prvé súbory údajov budú predložené v roku 2015.