Liikuvus ja transport

Rasked vigastused liikluses

Liiklusõnnetused põhjustavad palju tõsiseid vigastusi, tekitades suuri kannatusi ohvritele ja nende perekondadele. Liikluses saadud rasketel vigastustel on ka suur mõju ühiskonnale tervikuna.

Paljude selliste vigastuste (millest levinuimad on pea- ja ajutraumad) tagajärjeks on eluaegne puue või suured muutused ohvri elus. Suur on ka majanduslik kulu – hinnanguliselt 2% ELi SKPst igal aastal.

ELi eesmärk vigastuste vähendamiseks

2011. aasta valge raamat Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava kohta sisaldab ELi ettepanekut püstitada eesmärk raskete liiklusvigastuste vähendamiseks. Samuti soovitakse aastaks 2020 vähendada poole võrra liiklusõnnetustes hukkunute arvu. Realistliku eesmärgi püstitamiseks tuleb aga teada raskete vigastuste koguarvu ELis. Kuni 2013. aastani ei olnud ELis ühtset raske liiklusvigastuse määratlust ning seega ei olnud ka usaldusväärseid ja võrreldavaid kogu ELi hõlmavaid andmeid.

Esimene samm eesmärgi suunas tehti 2013. aastal, kui ELi liikmesriigid leppisid kokku ühtses raske vigastuse määratluses, mida saab kasutada ELi liiklusohutuse statistikas. See tugineb meditsiinitöötajate üldkasutataval skaalal.

Andmete kogumine

Võrreldava statistika koostamiseks on ELi liikmesriikide valitsustel soovitatud kasutada ühte järgmistest lahendustest:

  • koguda asjaomane teave politsei ja haiglate andmetest;
  • kasutada ainult haiglate andmeid;
  • kasutada politsei andmeid, kuid korrigeerida neid seoses tõenäoliste lünkadega.

2014. aastal alustasid ELi liikmesriigid andmete kogumist, rakendades ühtset määratlust. Esimesed andmekogud esitatakse 2015. aastal.