Κινητικότητα και Μεταφορές

Σοβαροί τραυματισμοί σε τροχαία

Τα τροχαία ατυχήματα ευθύνονται για πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, προκαλώντας μεγάλο πόνο στα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι τραυματισμοί σε τροχαία έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία ως σύνολο.

Πολλοί από τους τραυματισμούς αυτούς, πολύ συχνά στο κεφάλι, καταλήγουν σε διά βίου αναπηρίες ή διαταράσσουν σοβαρά τη ζωή των θυμάτων. Το οικονομικό κόστος, που εκτιμάται ετησίως στο 2% του ΑΕΠ της ΕΕ, είναι επίσης υψηλό.

Ευρωπαϊκός στόχος για μείωση των τραυματισμών

Στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές που εξέδωσε το 2011, η ΕΕ πρότεινε να τεθεί ένας στόχος για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, παράλληλα με τον στόχο της μείωσης έως το 2020 των θανάτων από τροχαία στο μισό. Για να είναι όμως ρεαλιστικός ο στόχος αυτός, πρέπει να γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό των σοβαρών τραυματισμών στην ΕΕ. Πριν από το 2013 δεν υπήρχε στην ΕΕ τυποποιημένος ορισμός για το τι θεωρείται σοβαρός τραυματισμός σε τροχαίο ατύχημα και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχαν αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα για όλη την Ένωση.

Το πρώτο βήμα έγινε το 2013, όταν οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σε έναν ορισμό του "σοβαρού τραυματισμού" που θα χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές στατιστικές για την οδική ασφάλεια. Ο ορισμός αυτός βασίζεται σε κλίμακα που χρησιμοποιείται ευρέως από τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας.

Συλλογή δεδομένων

Για να είναι συγκρίσιμες οι στατιστικές, διατυπώθηκε σύσταση προς τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • αντιπαραβολή των στοιχείων της αστυνομίας και των νοσοκομείων
  • χρησιμοποίηση μόνον των νοσοκομειακών αρχείων
  • χρησιμοποίηση των αστυνομικών αρχείων, αλλά διόρθωση των αριθμητικών στοιχείων ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ελλιπείς αναφορές περιστατικών.

Το 2014 τα κράτη μέλη της ΕΕ ξεκίνησαν να συλλέγουν δεδομένα με βάση τον τυποποιημένο αυτό ορισμό. Τα πρώτα σύνολα δεδομένων θα υποβληθούν το 2015.