Mobilita a doprava

Vážná zranění při dopravních nehodách

Dopravní nehody mají na svědomí velký počet vážných zranění, úmrtí a zničených životů. Mají i dalekosáhlý dopad na společnost jako celek.

Řada takových zranění, které nejčastěji postihují hlavu a mozek, vede k celoživotní zdravotní neschopnosti nebo přinejmenším závažným způsobem naruší život oběti. Hospodářské náklady se ročně odhadují na 2 % HDP Evropské unie.

EU usiluje o snížení počtu zranění

V bílé knize o dopravě z roku 2011 navrhla EU v rámci snižování počtu vážných zranění na silnicích stanovit pevný cíl a závazek snížit společně počet obětí silničních nehod do roku 2020. Aby byl cíl realistický, bylo třeba znát celkový počet vážných zranění, ke kterým v EU dochází. Před rokem 2013 v EU žádná standardní definice závažného zranění v silniční dopravě neexistovala, a tudíž nebyly k dispozici ani žádné spolehlivé a srovnatelné údaje za celou Unii.

První krok při stanovení cíle byl učiněn v roce 2013, kdy se země EU dohodly na definici „vážného zranění“, která se pak začala pro potřeby statistiky bezpečnosti silničního provozu používat. Vychází ze stupnice, která se běžně používá ve zdravotnictví.

Shromažďování dat

Orgánům členských států Unie doporučila přijmout jedno z těchto opatření:

  • shromažďovat příslušné informace ze záznamů policie a nemocnic nebo
  • používat pouze nemocniční záznamy nebo
  • používat policejní záznamy, ale údaje korigovat a brát při tom v úvahu skutečnost, že ne všechna zranění se v hlášení objeví.

Shromažďování dat za použití standardní definice začalo v zemích EU v roce 2014. První soubory údajů budou k dispozici v roce 2015.