Мобилност и транспорт

Тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия

Пътнотранспортните произшествия водят до много сериозни травми, причиняващи страдания на жертвите и техните семейства. Освен това тези травми оказват голямо въздействие върху обществото като цяло.

Много от нараняванията, най-често наранявания на главата и мозъка, водят до трайна инвалидност или оказват сериозни последици върху живота на жертвите. Икономическата цена – около 2 % от БВП на ЕС годишно – също е висока.

Цел на ЕС за намаляване на нараняванията

В своя Бяла книга за транспорта от 2011 г. ЕС предложи определянето на цел за намаляване на тежките наранявания от пътнотранспортни произшествия наред с целта за намаляване наполовина на смъртните случаи до 2020 г. За да бъде определена реална цел обаче, е необходимо да се знае общият брой на тежките наранявания в ЕС. Преди 2013 г. в ЕС не съществуваше стандартно определение за тежко нараняване при пътнотранспортно произшествие и съответно не бяха налични достоверни и сравними общоевропейски данни.

Първата стъпка към определяне на цел бе предприета през 2013 г., когато страните от ЕС се споразумяха за стандартно определение на „тежко нараняване“, което да се използва за целите на статистиката за пътната безопасност в ЕС. То се основава на обичайно използвана от медицинските специалисти скала.

Събиране на данни

За да събират сравними статистически данни, на правителствата от ЕС се препоръчва да извършват едно от следните:

  • да обединяват съответната информация от полицията и от болничните регистри,
  • да използват само болнични регистри,
  • да използват данни от полицията, но да коригират стойностите с цел да се предвиди вероятността от непълно докладване.

През 2014 г. страните от ЕС започнаха да събират данни, използвайки стандартното определение. Първите набори от данни ще бъдат представени през 2015 г.