Liikuvus ja transport

Investeeringud

Liiklusohutusse investeerimise hõlbustamine on oluline osa ELi strateegilisest tegevuskavast liiklusohutuse kohta. Olemas on mitmesugused rahastamislahendused, näiteks Euroopa ühendamise rahastu, piirkondlikud fondid või Euroopa Investeerimispanga laenud.

OHUTUMA TRANSPORDI PLATVORM

Ohutuma transpordi platvorm – Liiklusohutusalane nõu (Safer Transport Platform – Road Safety Advisory) on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga ühisalgatus, mis käivitati 2019. aasta märtsis. Platvormile pääseb ligi Euroopa investeerimisnõustamise keskuse kaudu ja see pakub nõuandeteenuseid, et toetada liiklusohutust täiustavate projektide rahastamisvõimalusi. Selle kaudu edendatakse liiklusohutust kui transpordiinvesteeringute ja suuniste valdkonda ning toetatakse võimalikke toetusesaajaid avalikus ja erasektoris.

Mida platvorm pakub?

Ohutuma transpordi platvorm – Liiklusohutusalane nõu

  • Suurendab võimalike toetusesaajate teadlikkust olemasolevatest rahastamisvahenditest.
  • Annab võimalikele toetusesaajatele sobivate vahendite kohta nõu.
  • Pakub kohandatud tehnilist abi.
  • Jälgib programme ja teeb kindlaks edasised investeerimisvajadused liiklusohutuse valdkonnas.
Kes saavad kasu?

Platvorm on mõeldud ELi liikmesriikidele, riigiasutustele ning avaliku ja erasektori projektiarendajatele. Nende hulka kuuluvad näiteks riiklikud ja piirkondlikud maanteeametid, linnavalitsused, olulised transpordiettevõtjad, kommertssõidukipargi omanikud ning teabevahetuse ja jõustamise eest vastutavad ametiasutused.

Millised projektid saavad osaleda?

Projektiarendajad peaksid võtma platvormi esindajatega ühendust, kui neil on liiklusohutuse mastaapse parandamisega seotud projektiideid. Näiteks võiksid projektid olla seotud järgmisega:

  • ohtlike teelõikude parendamine;
  • taristu ohutustasemed;
  • jalgratturite ja jalakäijatega seotud meetmed;
  • automaatsed kiiruspiirangute jõustamise süsteemid;
  • kaaluda võidakse ka muid ideid, nagu uute sõiduki ohutustehnoloogiate ulatuslik kasutuselevõtt kommertssõidukipargi puhul (nt kõrgetasemelised hädapidurdussüsteemid, jalakäijate ja ratturite märkamise süsteemid, arukad kiirusekontrollisüsteemid) avalike hangete või ümberehitusprogrammi raames.

Võtke ühendust: Ohutuma transpordi platvorm – Liiklusohutusalane nõu