Мобилност и транспорт

Инвестиции

Подкрепата за инвестициите в пътната безопасност е основен елемент на Стратегическия план за действие на ЕС относно пътната безопасност. Съществуват различни възможности за финансиране, например чрез Механизма за свързване на Европа, регионални фондове и заеми от Европейската инвестиционна банка.

ПЛАТФОРМА ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ТРАНСПОРТ

Платформа за по-безопасен транспорт — консултации относно пътната безопасност е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), стартирала през март 2019 г. Достъпът до платформата се осъществява чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. На нея се предлагат консултантски услуги за насърчаване на използването на възможностите за финансиране на проекти, които водят до повишаване на пътната безопасност. Чрез платформата се предоставя информация за пътната безопасност като област за инвестиции в транспорта и се насочват и подкрепят евентуалните бенефициери от публичния и частния сектор.

Какво предлага платформата?

Платформата за по-безопасен транспорт — консултации относно пътната безопасност

  • повишава осведомеността за наличното финансиране и инструменти за финансиране сред потенциалните бенефициери;
  • предоставя съвети на потенциалните бенефециери относно подходящите инструменти;
  • оказва съобразена с конкретните нужди техническа помощ;
  • проследява програми и идентифицира по-нататъшни потребности от инвестиции в областта на пътната безопасност.
Кой може да се възползва?

Платформата за по-безопасен транспорт — консултации относно пътната безопасност е насочена към страните от ЕС, публичните органи и публичните и частните организатори на проекти. Това включва например национални и регионални пътни органи, градски органи, крупни доставчици на транспортни услуги, собственици на автомобилни паркове от търговски превозни средства и органи, които отговарят за комуникацията и правоприлагането.

Какъв вид проекти отговарят на изискванията?

Организаторите на проекти се насърчават да се свързват с платформата във връзка с всякакви идеи за проекти за широкомащабни подобрения на пътната безопасност. Проектите могат да са свързани например с:

  • подобряване на опасни пътни участъци;
  • рейтинги за безопасност на инфраструктурата;
  • мерки за колоездачи и пешеходци;
  • автоматични устройства за контрол върху скоростта;
  • могат да бъдат разгледани и други идеи, например мащабно внедряване в търговски превозни средства на нови технологии за безопасност на автомобилите (например усъвършенствана система за аварийно спиране, системи за разпознаване на пешеходци и колоездачи, интелигентна система за регулиране на скоростта) в рамките на обществени поръчки или като програма за преоборудване.

Платформа за по-безопасен транспорт — консултации относно пътната безопасност