Transport och rörlighet

Infrastruktur

Vägar

EU-länderna förvaltar själva sina vägnät med hjälp av nationella, regionala eller lokala myndigheter. EU bidrar dock till finansieringen av vägnätet genom de regionala utvecklingsfonderna, Europeiska investeringsbanken och de transeuropeiska näten.

Transeuropeiska nät

De flesta vägnät i EU har vuxit fram utifrån nationella behov. Målet för det transeuropeiska transportnätet är att bygga ett transportnät som underlättar gods- och persontrafik mellan EU-länderna.

Nätet ska omfatta 9 000 mil motorväg och bra vägar år 2020.

Inspektioner av vägnätet

EU kommer så småningom att delta i säkerhetsarbetet med vägarna i det transeuropeiska nätet i form av säkerhetsrevisioner på projektstadiet och regelbundna säkerhetsinspektioner av vägnätet.

EU finansierar också projekt om inspektioner och revisioner, exempelvis Ripcord-Iserest, där man undersökte olika sätt för ingenjörer att kontrollera vägsäkerheten. Det mynnade ut i rekommendationer med bästa praxis för trafiksäkerhetsinspektioner.

Inom projektet Euro-audits har man utarbetat en kursplan för dem som ska utföra säkerhetsrevisioner i EU. Det har blivit nödvändigt med sådana kurser, eftersom revisioner av alla nya vägnät i medlemsländerna numera är ett krav enligt EU:s regler. I vissa länder hade man liten erfarenhet av sådana revisioner.

Tunnlar

Olyckor som inträffar i tunnlar kan få mycket allvarliga följder. Många tunnlar är gamla och inte byggda för stora trafikvolymer.

I EU-lagstiftningen finns minimikrav för säkerheten i tunnlar, t.ex. åtgärder för att se till att de inte blir dödsfällor vid en olycka.

År 2019 ska drygt 130 mil viktiga vägtunnlar ha moderniserats, så att de motsvarar de högsta säkerhetsnormerna.

Det EU-finansierade Safe-T-projektet har presenterat exempel på goda lösningar hur man kan förhindra olyckor i tunnlar.