Mobilnost in promet

Infrastruktura

Ceste

Ceste upravljajo nacionalni (ali regionalni oziroma lokalni) organi. EU zagotavlja sredstva za boljše ceste prek svojih regionalnih razvojnih skladov, Evropske investicijske banke in vseevropskih omrežij.

Vseevropska omrežja

Večino cestnih omrežij v EU so zgradile države same. Cilj vseevropskega prometnega omrežja je zgraditi prometno omrežje, ki bo sprostilo promet blaga in ljudi med državami EU.

Omrežje naj bi do leta 2020 obsegalo 90 000 km avtocest in visokokakovostnih cest.

Inšpekcijski nadzor cest

EU bo pri upravljanju vseevropskega prometnega omrežja preverjala varnost cest na stopnji načrtovanja in opravljala redni inšpekcijski nadzor omrežja.

EU je financirala projekte inšpekcije in revizije, denimo projekt RIPCORD-ISEREST o različnih načinih preverjanja varnosti cest. Na voljo so tudi priporočila za najboljšo prakso pri nadzoru varnosti cest.

S projektom EURO-AUDITS je EU pripravila program za usposabljanje inšpektorjev za varnost v cestnem prometu. Usposabljanje je nujno, ker zakonodaja EU zahteva pregled vsega cestnega omrežja v vseh državah EU, tudi v tistih, ki imajo malo izkušenj s takimi pregledi.

Predori

V predorih se lahko zgodijo zelo hude prometne nesreče. Mnogi predori so stari in neprimerni za povečan promet.

Predpisi EU določajo najmanjše varnostne zahteve za predore, vključno z ukrepi, ki naj bi preprečili, da bi predori ob nesrečah postali smrtno nevarna past.

Do leta 2019 bodo obnovili 1 300 km pomembnejših cestnih predorov, ki bodo tako izpolnjevali najvišje varnostne standarde.

Projekt SAFE-T, ki ga financira EU, je predlagal najboljše rešitve za preprečevanje nesreč v predorih.