Mobilita a doprava

Infraštruktúra

Cesty

Za správu ciest zodpovedajú vnútroštátne orgány (celoštátne, regionálne alebo miestne). EÚ však poskytuje finančné prostriedky na zlepšenie stavu ciest prostredníctvom fondov regionálneho rozvoja, Európskej investičnej banky a transeurópskych sietí.

Transeurópske siete (TEN)

Pri budovaní väčšiny vnútroštátnych cestných sietí v EÚ sa zohľadňoval záujem konkrétneho štátu. Cieľom transeurópskej dopravnej siete je vybudovať takú dopravnú sieť, ktorá uľahčí prepravu tovaru a osôb medzi členskými štátmi EÚ.

Súčasťou tejto siete by sa do roku 2020 malo stať 90 000 km diaľnic a ciest vysokej kvality.

Kontrola kvality ciest

EÚ sa bude môcť zapájať do riadenia bezpečnosti ciest, ktoré sú súčasťou siete TEN, prostredníctvom bezpečnostných auditov požadovaných v štádiu plánovania a pravidelných kontrol bezpečnosti cestnej siete.

Únia takisto poskytla finančné prostriedky na projekty zamerané na kontroly a audit, napríklad na projekt RIPCORD-ISEREST, ktorý skúmal rôzne spôsoby, akými môžu stavební inžinieri uskutočňovať kontroly bezpečnosti ciest. Projekt viedol k zostaveniu odporúčaní týkajúcich sa osvedčených postupov v oblasti kontroly bezpečnosti ciest.

V rámci ďalšieho projektu EURO-AUDITS sa zostavili osnovy odbornej prípravy audítorov bezpečnosti ciest EÚ. Požiadavka na tento druh odbornej prípravy vznikla v súvislosti s novou legislatívou EÚ, ktorá vyžaduje audity všetkých cestných sietí vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane tých, ktoré majú len okrajové skúsenosti s týmto druhom auditu.

Tunely

Nehody v tuneloch môžu mať veľmi vážne následky. Veľa tunelov je starých a neboli stavané na vysokú intenzitu dopravy.

EÚ sa dohodla na právnych predpisoch, ktoré ustanovujú minimálne bezpečnostné štandardy pre tunely vrátane opatrení ako predchádzať tomu, aby sa z tunelov stali v prípade nehody smrteľné pasce.

Do roku 2019 bude potrebné upraviť viac ako 1 300 km nosných cestných tunelov , aby splnili vyššie bezpečnostné nároky.

V rámci projektu SAFE-T financovaného EÚ sa navrhli riešenia odvodené z osvedčených postupov o tom, ako predchádzať nehodám v tuneloch.