Mobilność i transport

Infrastruktura

Drogi

 

Zarządzanie drogami leży w gestii władz krajowych (regionalnych lub lokalnych). Natomiast Unia Europejska przyczynia się do poprawy stanu dróg za pośrednictwem funduszy rozwoju regionalnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz sieci transeuropejskich.

Sieci transeuropejskie (TEN)

Większość sieci drogowych na obszarze UE powstała z myślą o korzyściach dla danego kraju. Celem transeuropejskiej sieci transportowej jest stworzenie połączeń, które ułatwiłyby przepływ towarów i osób pomiędzy krajami UE.

Do roku 2020 ma ona objąć 90 tys. km autostrad i dróg o wysokiej jakości.

 

Kontrole drogowe

 

UE będzie uczestniczyć w zarządzaniu bezpieczeństwem dróg należących do TEN poprzez przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa na etapie projektowania oraz regularnych kontroli bezpieczeństwa sieci.

UE finansuje również projekty w zakresie kontroli i audytu, takie jak projekt RIPCORD-ISEREST, w ramach którego przeanalizowano różne sposoby przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa drogowego przez inżynierów. W ten sposób opracowano zalecenia dotyczące najlepszych metod przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa drogowego.

Natomiast w ramach projektu EURO-AUDITS Komisja Europejska opracowała program szkoleniowy dla audytorów bezpieczeństwa drogowego. Szkolenia te stały się niezbędne z uwagi na nowe przepisy UE wymagające przeprowadzania audytów wszystkich sieci drogowych we wszystkich państwach UE, również w tych, które mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie.

Tunele

Wypadki w tunelach mogą być szczególnie groźne. Wiele tuneli jest starych i nieprzystosowanych do dużego natężenia ruchu. Przepisy UE określają minimalne wymagania bezpieczeństwa dla tuneli, które m.in. mają zapobiec, by w wyniku wypadku stały się one śmiertelną pułapką.

Do roku 2019 ponad 1300 km głównych tuneli drogowych zostanie przebudowanych pod kątem poprawy standardów bezpieczeństwa. W ramach projektu SAFE-T zaproponowano najlepsze praktyczne rozwiązania służące zapobieganiu wypadkom w tunelach.

Przejazdy kolejowe

Wypadki na przejazdach kolejowych zasługują na szczególną uwagę. Mimo że stanowią niewielki odsetek wszystkich wypadków drogowych (do 2 proc. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych), to odpowiadają za około 30 proc. wypadków śmiertelnych na kolei. W większości z nich główną przyczyną jest nieodpowiednie zachowanie użytkowników dróg (zła ocena ryzyka, nieuwaga, niezrozumienie znaków drogowych).