Mobiliteit en vervoer

Infrastructuur

Wegenbouw

Wegen worden beheerd door nationale (en vaak ook regionale en plaatselijke) overheden. De EU betaalt echter ook mee via haar fondsen voor regionale ontwikkeling, de Europese Investeringsbank en de trans-Europese netwerken.

Trans-Europese netwerken (TEN)

De meeste wegennetten in de EU zijn vanuit nationaal oogpunt ontworpen. Met de trans-Europese vervoersnetwerken wil de EU ervoor zorgen dat goederen en personen ook makkelijk van het ene EU-land naar het andere kunnen komen.

Dit netwerk moet tegen 2020 zo'n 90.000 km snelweg en andere wegen van goede kwaliteit omvatten.

Wegeninspectie

De EU krijgt op termijn een rol in het veiligheidsbeheer van de wegen van de TEN door veiligheidsaudits in de ontwerpfase en regelmatige inspecties van de bestaande wegen.

De EU heeft ook audit- en inspectieprojecten gefinancierd, bijvoorbeeld RIPCORD-ISEREST, waarbij is onderzocht hoe ingenieurs de veiligheid van het verkeer kunnen controleren. Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor goede methoden bij het inspecteren van de verkeersveiligheid.

De EU heeft daarnaast bijgedragen tot een opleidingsprogramma voor verkeersveiligheidscontroleurs via het project EURO-AUDITS. Zo'n opleiding moest er komen op grond van de nieuwe EU-wetten die wegeninspecties verplicht maakten voor alle EU-landen, ook de landen die daar weinig ervaring mee hadden.

Tunnels

Ongevallen in tunnels zijn extra gevaarlijk. Veel tunnels zijn oud en niet meer berekend op het drukke verkeer van nu.

De EU heeft wettelijke minimumeisen voor tunnels goedgekeurd, zoals verplichte vluchtroutes voor noodgevallen.

Tegen 2019 zal meer dan 1300 km tunnel gemoderniseerd zijn en voldoen aan de strengste veiligheidsnormen.

Bij het project SAFE-T, dat door de EU werd gefinancierd, zijn oplossingen bedacht om ongevallen in tunnels te voorkomen.