Mobilitāte un transports

Infrastruktūra

Ceļi

Ceļu pārvaldība ir valstu (dažkārt reģionālo vai vietējo) iestāžu ziņā. Tomēr ES piedāvā līdzekļus no reģionālās attīstības fonda, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas transporta tīkla, lai uzlabotu ceļu kvalitāti.

Eiropas transporta tīkls

Agrāk ceļu tīkli ES tika plānoti, vadoties no atsevišķo valstu perspektīvas. Tad tika izveidots Eiropas transporta tīkls, lai atvieglotu preču un pasažieru pārvadājumu plūsmu starp ES dalībvalstīm.

Ir paredzēts līdz 2020. gadam šajā tīklā ietvert 90 000 km automaģistrāļu un augstas kvalitātes ceļu.

Ceļu kvalitātes kontrole

Gaidāms, ka ES uzņemsies zināmu atbildību par to ceļu drošības pārvaldību, kas ietilpst Eiropas transporta tīklā. Tā veiks ceļu satiksmes drošības auditu jau projekta stadijā un regulāras ceļu drošības inspekcijas šajā tīklā.

ES ir arī finansējusi tādus inspekciju un auditu projektus kā RIPCORD-ISEREST, kur izvērtēja dažādas metodes, pēc kurām inženieri var veikt ceļu drošības inspekcijas. Vēlāk tika pieņemti ieteikumi par paraugpraksi ceļu drošības inspekcijās.

Tika izstrādāta arī programma ES ceļu satiksmes drošības auditoru apmācībai (projektā “EURO-AUDITS”). Šāda mācību programma bija vajadzīga, jo jaunas ES tiesību normas pieprasīja regulāri veikt auditu visiem ceļu tīkliem visās ES valstīs. Dažās no tām trūkst pieredzes šādu auditu rīkošanā.

Tuneļi

Tuneļos satiksmes negadījumi var būt ļoti bīstami. Daudzi tuneļi ir būvēti sen un nav piemēroti intensīvai satiksmes plūsmai.

ES tiesību aktos ir noteikti obligātie drošības standarti tuneļiem. To vidū ir līdzekļi, lai novērstu tuneļa bloķēšanu pēc negadījuma.

Līdz 2019. gadam tiks modernizēti vairāk nekā 1300 km tuneļu uz galvenajiem satiksmes ceļiem, lai ievērotu visaugstākos drošības standartus.

ES finansētajā projektā “SAFE-T” tika apkopoti labākie risinājumi, kā novērst nelaimes gadījumus tuneļos.