Liikuvus ja transport

Infrastruktuur

Maanteed

Maanteid haldavad riiklikud (või piirkondlikud või kohalikud) ametiasutused. Samas rahastab EL teede korrastamist oma regionaalarengufondide, Euroopa Investeerimispanga ja üleeuroopaliste võrkude kaudu.

Üleeuroopalised võrgud (TEN)

Enamik ELi teedevõrke arendati välja riiklikust vaatenurgast lähtudes. Üleeuroopalise transpordivõrgu eesmärk on rajada transpordivõrk, mis hõlbustab kaupade ja inimeste liikumist ELi liikmesriikide vahel.

2020. aastaks loodetakse asjaomase võrguga hõlmata 90 000 km kiirteid ja kõrgetasemelisi teid.

Maanteede inspekteerimine

EL hakkab osalema üleeuroopalisse võrku kuuluvate maanteede ohutuskorralduses kavandamisetapis tehtavate ohutusauditite ja hiljem võrgu ohutuse korrapärase inspekteerimise näol.

Samuti on EL rahastanud inspekteerimise ja auditi alaseid projekte, nagu RIPCORD-ISEREST, mille raames uuriti erinevaid võimalusi, kuidas insenerid saavad teostada liiklusohutuse inspekteerimist. Selle tulemuseks olid soovitused liiklusohutuse inspekteerimist käsitlevate parimate tavade kohta.

Samuti on EL koostanud õppekava ELi liiklusohutuse audiitorite koolitamiseks projekti EURO-AUDITS raames. Kõnealune koolitus muutus vajalikuks uute ELi õigusaktide tõttu, millega nõutakse kõigi ELi liikmesriikide (sealhulgas ka nende, kellel on asjaomases valdkonnas vähesed kogemused) teedevõrkude auditeid.

Tunnelid

Tunnelites aset leidvad õnnetused võivad olla väga tõsiste tagajärgedega. Paljud tunnelid on vanad ja mitte kavandatud suure liiklusmahu jaoks.

ELi õigusaktidega sätestatakse tunnelite ohutusnõuded, sealhulgas ka meetmed, mis aitavad liiklusõnnetuste korral ära hoia nende muutumist surmalõksudeks.

2019. aastaks tuleb uuendada üle 1 300 km peamisi maanteetunneleid, et viia need vastavusse kõrgeimate ohutusstandarditega.

ELi poolt rahastatava projekti SAFE-T raames tehti ettepanekud parimate lahenduste kohta, mis aitaksid ennetada tunnelites toimuvaid liiklusõnnetusi.