Κινητικότητα και Μεταφορές

Υποδομές

Οδικά δίκτυα

Η διαχείριση των οδικών δικτύων είναι αρμοδιότητα των εθνικών (περιφερειακών ή τοπικών) αρχών. Ωστόσο, η ΕΕ χρηματοδοτεί τη βελτίωση των οδών μέσω των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των διευρωπαϊκών δικτύων.

Διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ)

Τα περισσότερα οδικά δίκτυα στην ΕΕ έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τις εθνικές ανάγκες. Το Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το δίκτυο προβλέπεται να περιλαμβάνει 90.000 χιλιόμετρα δρόμων ταχείας κυκλοφορίας και δρόμων υψηλής ποιότητας μέχρι το 2020.

Επιθεώρηση οδικού δικτύου

Η ΕΕ θα συμμετέχει τελικά στη διαχείριση της ασφάλειας των οδών που εντάσσονται στα ΔΕΔ ελέγχοντας την ασφάλεια του δικτύου στο στάδιο του σχεδιασμού αλλά και μέσω τακτικών ελέγχων του δικτύου.

Έχει επίσης χρηματοδοτήσει προγράμματα επιθεώρησης και ελέγχου, όπως το RIPCORD-ISEREST, μέσω του οποίου αναζητήθηκαν τρόποι επιθεώρησης της ασφάλειας των δικτύων από τους μηχανικούς. Το πρόγραμμα κατέληξε στη διατύπωση συστάσεων για τις βέλτιστες πρακτικές επιθεώρησης της οδικής ασφάλειας.

Οδήγησε επίσης σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης ελεγκτών ΕΕ της οδικής ασφάλειας, μέσω του σχεδίου EURO-AUDITS. Η κατάρτιση αυτή είναι αναγκαία λόγω της νέας νομοθεσίας της ΕΕ που θεσπίζει ελέγχους των οδικών δικτύων σε όλα τα κράτη μέλη, ακόμη και σε αυτά που έχουν μικρή εμπειρία και παράδοση σε τέτοιους ελέγχους.

Σήραγγες

Τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε σήραγγες είναι συνήθως πολύ σοβαρά. Πολλές από τις οδικές σήραγγες είναι παλαιές και δεν έχουν σχεδιαστεί για μεγάλο όγκο κυκλοφορίας.

Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες και μέτρα που αποτρέπουν τη μετατροπή τους σε φονικές παγίδες.

Μέχρι το 2019, περισσότερα από 1300 χλμ οδικών σηράγγων αναβαθμίστηκαν ώστε να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας.

Το πρόγραμμα SAFE-T που χρηματοδότησε η ΕΕ προτείνει βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων στις σήραγγες.