Κινητικότητα και Μεταφορές

Σήραγγες

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας της ΕΕ για τις σήραγγες διασφαλίζουν ότι είναι κατάλληλες για τον όγκο κυκλοφορίας που εξυπηρετούν, και διαθέτουν εξόδους κινδύνου που αποτρέπουν την μετατροπή τους σε φονικές παγίδες.

Τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε σήραγγες είναι συνήθως πολύ σοβαρά. Πολλές από τις οδικές σήραγγες είναι παλαιές και δεν έχουν σχεδιαστεί για μεγάλο όγκο κυκλοφορίας.

Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες και μέτρα που αποτρέπουν τη μετατροπή τους σε φονικές παγίδες.

Μέχρι το 2019, περισσότερα από 1300 χλμ οδικών σηράγγων αναβαθμίστηκαν ώστε να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας.

Το πρόγραμμα SAFE-T που χρηματοδότησε η ΕΕ προτείνει βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη ατυχημάτων στις σήραγγες.